Със Заповед 246/19.05.2022г. на Главния архитект  на община Варна е разрешено изработването на подробен устройствен план за ПИ 30497.505.790, ПИ 30497.505.791 и 30497.505.996, по плана на кв.56, с.о.“Под село“, с,Звездица.