На основание чл.129, ал.2, от ЗУТ съобщаваме, че е издадена:

Заповед № Г-020/05.04.2024г. на Кмет на община Варна

за одобряването на:

Подробен устройствен план (ПУП)- План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ VІІ-5 „за жил.стр.“, VІІІ-6 „за жил.стр.“, кв. 72 по м-ст „Под село“, с. Звездица, Община Варна (ПИ 30497.17.5 и ПИ 30497.17.6) и улична регулация между о.т. 131 и о.т. 132 по ЗРП  на с. Звездица.

Заповедта подлежи на обжалване, като индивидуален административен акт по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава Х, раздел І от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), в 14-дневен срок от получаването на съобщението за нея пред Административен съд – Варна чрез община Варна с жалба в два еднообразни екземпляра.