На основание чл.129, ал.2, от ЗУТ съобщаваме, че е издадена:

 Заповед № Г-019/05.04.2024г. на Кмета на община Варна

за одобряването на:

Подробен устройствен план (ПУП)- план извадка – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ VI-46, VII-46, VIII-46, IX-46, X-46, XI-46 и XII-46 (ПИ 30497.13.46), кв. 98 и улична регулация от о.т.489 (същ.) до о.т.518 по ПП на ПРЗ за кв. 13, 24 и 98 по плана на с. Звездица, община Варна, обявен в ДВ бр.80 от 06.10.2017г. и приет с Протокол № 46/11.12.2017г., т.16 и Протокол №47/18.12.2017г., т.31 на ЕСУТ при Община Варна

Заповедта подлежи на обжалване, като индивидуален административен акт по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава Х, раздел І от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), в 14-дневен срок от получаването на съобщението за нея пред Административен съд – Варна, чрез Кметство Звездица, община Варна с жалба в два еднообразни екземпляра.