На основание чл.129, ал.2, от ЗУТ съобщаваме, че е издадена:

Заповед № Г-021/05.04.2024г. на Кмет на община Варна

за одобряването на:

Подробен устройствен план (ПУП)- План за регулация и застрояване (ПРЗ) за на УПИ VI-220 (ПИ 30497.502.220), кв.3, по плана на с.о. „Орехчето“, с. Звездица, Община Варна

Заповедта подлежи на обжалване, като индивидуален административен акт по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава Х, раздел І от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), в 14-дневен срок от получаването на съобщението за нея пред Административен съд – Варна чрез община Варна с жалба в два еднообразни екземпляра.