В РИОСВ – Варна е подадено Уведомление за изработване на проект на Продробен устройствен план – План за регулация и застрояване в обхват – ПИ с ид.№30497.15.81 идентичен с УПИ IV-11, кв.105 по плана на м.Поляната, с.Звездица, във връзка  с което РИОСВ – Варна съобщава за обяваване на Уведомление както следва: натисно тук за повече информация