На основание чл.129, ал.2, от ЗУТ съобщаваме, че е издадена:

 Заповед № Г-033/09.04.2024г. на Кмета на община Варна

 

за одобряването на:

Подробен устройствен план (ПУП) – план извадка – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ XIII-47 „жил.стр.“, УПИ XXXIII-47 „жил.стр.“, XXXIV-47 „жил.стр.“, (ПИ 30497.13.47), кв.98 по ПП на ПУП-ПРЗ на кв. 23, кв. 24 и кв. 98, и улица от о.т.515, през о.т.513, о.т. 514 през о.т.512, о.т. 511 до о.т.500 по плана с. Звездица, м-ст „Корията“, Обш. Варна

Заповедта подлежи на обжалване, като индивидуален административен акт по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава Х, раздел І от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), в 14-дневен срок от получаването на съобщението за нея пред Административен съд – Варна, чрез Кметство Звездица, община Варна с жалба в два еднообразни екземпляра.