На основание чл.129, ал.2, от ЗУТ съобщаваме, че е издадена:

Заповед № Г-023/05.04.2024г. на Кмета на община Варна

за одобряването на:

Подробен устройствен план (ПУП)- план извадка – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ ХVІІ-1 „за жил.стр.“, ХVІІІ-1 „за жил.стр.“, ХІХ-1 „за жил.стр.“, ХХ-1 „за жил.стр.“, ХХІ-1 „за жил.стр.“, ХХІІ-1 „за жил.стр.“, ХХІІІ-1 „за жил.стр.“ и ХХIХ „за отводняване“, кв. 2 и улична регулация от о.т. 266, до о.т. 269 по плана на с. Звездица, Община Варна

Заповедта подлежи на обжалване, като индивидуален административен акт по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава Х, раздел І от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), в 14-дневен срок от получаването на съобщението за нея пред Административен съд – Варна чрез кметство Звездица, община Варна с жалба в два еднообразни екземпляра.