ПОКАНА

          Община Варна, в качеството си на водещ партньор и бенефициент, и община Аврен, в качеството си на партньор по проект BG06RDNP001-19.610-0104 „Разработване на интегрирана Стратегия за Водено от общностите местно развитие на местна инициативна група Аврен-Варна“, канят представители на всички заинтересовани страни от община Аврен и от следните населени места от община Варна: с. Звездица, с. Казашко, с. Константиново и с. Тополи, на събития, свързани с подготовката на СВОМР за програмен период 2023-2027 г., съгласно следния график:

ГРАФИК НА СЪБИТИЯТА                                                                                                                                                                                                                                        по проект BG06RDNP001-19.610-0104                                                                                                                                                                                                        „Разработване на интегрирана Стратегия за Водено от общностите местно развитие на            местна инициативна група Аврен-Варна“
Вид събитие Брой участници Дата и час на провеждане Място на провеждане
Дейност 0: Учредяване на СНЦ „МИГ Аврен-Варна“
Дейност 1. Популяризиране на процеса на разработване на стратегия за ВОМР
19 Работна среща за информиране на местното население и заинтересованите страни относно  процеса на разработване на Стратегията 10 06.10.2023
10:00
с. Звездица
община Варна кметство
1 Информационна среща/семинар за информиране на местното население и заинтересованите страни относно  процеса на разработване на Стратегията 20 10.10.2023
09:00
с. Звездица
община Варна кметство
Дейност 2: Обучение на местни лидери и заинтересовани страни
2 Обучение на местни лидери и заинтересовани страни относно  подхода ВОМР, начина на работа, предимства от създаването и прилагането на Стратегия за ВОМР, начин на функциониране на МИГ 20 03.10.2023
09:00
с. Звездица
община Варна кметство
Дейност 4: Подготовка на стратегия за ВОМР, включително консултиране на местната общност във връзка с подготовката на стратегията
5 Информационна конференция за обществено обсъждане и съгласуване с местната общност на Стратегията за ВОМР                    50 12.10.2023
09:00
с. Звездица
община Варна кметство

 

         Дейностите се изпълняват от Община Варна в изпълнение на административен договор № РД50-140 от 20.04.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект BG06RDNP001-19.610-0104 „Разработване на интегрирана Стратегия за Водено от общностите местно развитие на местна инициативна група Аврен-Варна“ по процедура № BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

           Моля всеки който има интерес към събитията, да изтегли и попълни следната анкета от ТУК. Попълнените екземпляри, могат да се предадат на служители в км.Звездица или да се носят но гореописаните събития – срещи.