На основание чл.129, ал.2, от ЗУТ, съобщаваме, че е издадена Заповед №Г-184/24.03.2023г. на Главния архитект на община Варна за одобряването на Подробен устройствен план (ПУП) на план за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ XXX-856„за жил.стр.“ и УПИ XXXI-855„за жил.стр.“  (ПИ 30497.501.856 и ПИ 30497.501.855) кв.23, по плана на с. Звездица, общ. Варна.

Заповедта подлежи на обжалване, като индивидуален административен акт по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава Х, раздел І от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), в 14-дневен срок от получаването на съобщението за нея пред Административен съд – Варна чрез община Варна с жалба в два еднообразни екземпляра.