Със Заповед №192/10.04.2023г. на Главния архитект на община Варна е разрешено :

Изработване на Подробен устройствен план (ПУП)-План за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ № 30497.502.220, по плана на СО „Орехчето“, с. Звездица, община Варна, одобрен с Решение № 200-7(4)/ 01.02.2012г. на Общински съвет – Варна.

Настоящото съобщение е на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на оспорване.