Със Заповед №227/31.05.2023г. на Зам.кмета на община Варна е одобрен Подробен устройствен план (ПУП)  План за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПУП – ПРЗ на УПИ ХХV-71 „за жил.строит.“ (30497.14.71),  ХХVI-73 „за жил.строит.“ (30497.14.73),  ХХVІI-77 „за инж. инфр. и тр.пост“ (30497.14.77), УПИ ХХVІІI-90 „за жил.строит.“, УПИ XХIX-90 „за жил.строит.“ (30497.14.90), УПИ ХХХ-74 „за жил.строит.“ (30497.14.74)-кв. 3а и улична регулация от о.т. 287 през о.т.285, през о.т. 296 до о.т 294 и о.т. 295, с. Звездица, Община Варна.

Заповедта подлежи на обжалване, като индивидуален административен акт по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава Х, раздел І от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) в 14-дневен срок от получаването на съобщението за нея пред Административен съд – Варна чрез община Варна с жалба в два еднообразни екземпляра.