Със Заповед №263/03.07.2023г. на Заместник кмета на община Варна е разрешено :

Изработване на Подробен устройствен план (ПУП)-План за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ №  30497.504.934, кв. 74,  по плана С.О. „Под село“, з-ще с. Звездица, Община Варна, одобрен с Решение №797-5 по Протокол №14/ 19.12.2012г. на Общински съвет Варна.

Настоящото съобщение е на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на оспорване.