Със Заповед №262/03.07.2023г. на Заместник кмет на община Варна е разрешено :

Изработване на Подробен устройствен план (ПУП)- план извадка – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ VI-46, VII-46, VIII-46, IX-46, X-46, XI-46 и XII-46 (ПИ 30497.13.46), кв. 98 по ПП на ПРЗ за кв. 13, 24 и 98 по плана на с. Звездица, община Варна, обявен в ДВ бр.80 от 06.10.2017г. и приет с Протокол № 46/11.12.2017г., т.16 и Протокол №47/18.12.2017г., т.31 на ЕСУТ при Община Варна.

Настоящото съобщение е на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.