Със Заповед №290/30.06.2023г. на Зам.кмета на община Варна е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ XIX-875 „за жил. стр.“, кв. 56,  по плана С.О. „Под село“, з-ще с. Звездица, Община Варна

Заповедта подлежи на обжалване, като индивидуален административен акт по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава Х, раздел І от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) в 14-дневен срок от получаването на съобщението за нея пред Административен съд – Варна чрез община Варна с жалба в два еднообразни екземпляра.