Със Заповед №291/30.06.2023г. на Зам.кмета на община Варна е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ III-213 „за жил. стр.“ , кв. 2, по плана на С.О. „Орехчето“, с. Звездица, Община Варна

Заповедта подлежи на обжалване, като индивидуален административен акт по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава Х, раздел І от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) в 14-дневен срок от получаването на съобщението за нея пред Административен съд – Варна чрез община Варна с жалба в два еднообразни екземпляра.