Със Заповед №362/04.08.2023г. на Заместник кмета на община Варна е разрешено :

Изработване на Подробен устройствен план (ПУП)- план извадка – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ ХVІІ-1 „за жил.стр.“, ХVІІІ-1 „за жил.стр.“, ХІХ-1 „за жил.стр.“, ХХ-1 „за жил.стр.“, ХХІ-1 „за жил.стр.“, ХХІІ-1 „за жил.стр.“, ХХІІІ-1 „за жил.стр.“ и ХХIХ „за отводняване“, кв. 2 и улична регулация от о.т. 266, до о.т. 269 по плана на с. Звездица, Община Варна (ПИ 30497.14.1) по ПП на ПУП-ПРЗ за УПИ XI-52 „за жил.стр.”, УПИ XII-53 „ за търг. и обсл. дейности“, УПИ XIII-54 „за жил.стр.”, УПИ XIV-55 „за жил.стр.”, УПИ XV-56 „за жил.стр.”, УПИ XVI-56 „за жил.стр.”, УПИ XVII-1 „за жил.стр.”, УПИ XVIII-1 „за жил.стр.”, УПИ XIX-1 „за жил.стр.”, УПИ XX-1 „за жил.стр.”,  УПИ XXI-1 „за жил.стр.”, УПИ XXII-1 „за жил.стр.”, УПИ XXIII-1 „за жил.стр.”, УПИ XXIV-18 „за жил.стр.”, УПИ XXV-„за трафопост”, УПИ XXVI – 17 „за жил.стр.”, УПИ XXVII-16 „за жил.стр.”, УПИ XXVIII „за помпена станция“, УПИ ХXIX „за отводняване и ул. регулация“ в кв.2 по плана с. Звездица, м-ст „Юртлука“, общ. Варна (ПИ 30497.14.1, 30497.14.16, 30497.14.14, 30497.14.18, 30497.14.51 (за улица), 30497.14.52, 30497.14.53, 30497.14.54, 30497.14.55, 30497.14.56, 30497.14.57 (за улица), 30497.14.81 9за улица)/ и ул. регулация от същ.о.т.7 през о.т.259 до от.т.264; от същ.о.т.10 през о.т.265 до о.т.279 по ПР на с. Звездица, общ Варна.