Със ЗАПОВЕД № РД 23-04-213  от 29.09.2023г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”-Варна, е определено разпределението на масивите за ползване в землището на с.Звездица, ЕКАТТЕ 30497, общ.Варна, област Варна, съгласно сключеното споразумение за ползване за стопанската 2023/2024 година.

           Със заповедта и приложенията към неяможе да се запознаете ТУК.  А с картата на земите ТУК

         Заповедта може да се обжалва пред Министъра на земеделието и храните по реда на чл.81 и следващите от  Административно процесуалния кодекс /АПК/ или пред Административен съд – Варна по реда на чл.145 и следващите от АПК.  Жалбата се подава в 14-дневен срок от съобщаването чрез Областна дирекция „Земеделие” – Варна до Министъра на земеделието и храните, съответно до Районен  съд – Варна. Обжалването на заповедта не спира изпълнението й.