На основание чл.128, ал.3, от ЗУТ, Ви съобщаваме, че е изработен Подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за Подробен устройствен план (ПУП) – план-извадка за регулация и застрояване (ПРЗ) за урегулиран поземлен имот УПИ, кв. 23 (ПИ 30497.13.71), ул. регулация от о.т. 498 през о.т. 500 до о.т. 505 и ул. регулация от о.т. 489 (същ.) през о.т. 506 до о.т. 504, з-ще с.Звездица , общ. Варна.

Всички заинтересовани лица, съгласно чл.215, ал.4 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от получаването на настоящото съобщение имат възможност да прегледат изработеният ПУП – ПРЗ, който е на разположение в кметство Звездица и да направят писмени възражения, предложения и искания, чрез кметство Звездица до гл.Архитект на община Варна.