Със Заповед №416/12.10.2023г. е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ VI-934 “за жил.стр.“, кв.74, (ПИ 30497.504.934), по плана на с.о. „Под село“, землище Звездица, Община Варна.

      Настоящата заповед подлежи на обжалване, като индивидуален административен акт по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава Х, раздел І от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) в 14-дневен срок от получаването на съобщението за нея пред Административен съд – Варна чрез община Варна с жалба в два еднообразни екземпляра.