Със Заповед №476 / 20.10.2023г. на Заместник кмета на община Варна е разрешено :

Изработване на Подробен устройствен план (ПУП)-План за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ № 30497.506.789, кв.28 по плана на СО „Под село“, при съобразяване с план за улична регулация (ПУР)  на СО „Под село“, з-ще на с. Звездица, община Варна, одобрен с Решение № 797-5г. по Протокол №14/19.12.2012г.  на Общински съвет – Варна.

От днес заповедта е изложена на табло във фоайето на км.Звездица. Настоящото обявление представлява разгласяване по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.