В РИОСВ – Варна е постъпило уведомление за инвестиционно намерени за територията на имот 30497.31.43 в з-ще с.Звездица: Съобщение – изтегляне.