На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е изработен Подробен устройствен план (ПУП)- План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ VІІ-5 „за жил.стр.“, VІІІ-6 „за жил.стр.“, кв. 72 по м-ст „Под село“, с. Звездица, Община Варна (ПИ 30497.17.5 и ПИ 30497.17.6) и улична регулация между о.т. 131 и о.т. 132 по ЗРП  на с. Звездица.

Съгласно чл.215, ал.4 от ЗУТ четиринадесет дневен срок от получаването на настоящото съобщение, заинтересованите страни имат възможност да прегледат изработеният ПУП – ПРЗ, който е на разположение в кметство Звездица (всеки понеделник и четвъртък от 8,30 до 12,30), като в случай на несъгласие, може в законоустановения срок да направите писмено възражение, предложение и допълнение чрез кметство Звездица до Кмет на Община Варна.