С Решение № 1196-8 по Протокол № 28/21.03.2018 г. на Общински съвет – Варна, е одобрен ПУП-ПРЗ за група квартали и улична мрежа на м. “Поляната“, с. Звездица, община Варна, за УПИ XXVIII-29 „за жилищно строителство“, УПИ XXIX-30 „за жилищно строителство“ от кв.96, кв.99, кв.100, кв. 101, кв.102, УПИ 1-21 „за жилищно строителство“ от кв.103, кв.104, кв.105 и улична регулация от о.т.483 до о.т.612, от о.т.483 до о.т.615, от о.т.625 до о.т.639, от о.т.606 до о.т.624, от о.т.623 до о.т.627, от о.т.609 до о.т.631, от о.т.613 до о.т.634, от о.т.613 до о.т.636 по плана на с.Звездица.

С Решение № 1196-8 по Протокол № 28/21.03.2018 г. на Общински съвет – Варна е обявено, като в законовия срок е постъпило възражение, изпратено по процедурният ред до Административен съд – Варна.

С Определение №11681 София, 17.11.2021 на Върховният административен съд (ВАС) на Република България – Второ отделение, по дело №10178/2021г., с което: „ОБЕЗСИЛВА решение № 925 от 05.07.2021 г., постановено по адм. дело № 2010/2018 г. по описа на Административен съд (АС) – Варна. ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Определението не подлежи на обжалване.“

Предвид гореизложеното, днес 23.01.2023г комисия определена от Кмета на кметство Звездица, разгледа документацията по рег.№ АУ 121186 АС/15.12.2015г. и констатира, че Решение № 1196-8 по Протокол № 28/21.03.2018 г. на Общински съвет – Варна е в сила.