На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ и съгласуван в т. 28 по Протокол №39/11.10.2023г. на ЕСУТ, съобщаваме, че е изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на ПУП-ПРЗ за „Гробищен парк на с. Звездица в устройствена зона „Тгп“ по ОУП на община Варна за ПИ № 30497.17.52,53,54,58,59 по КК на з-ще с. Звездица, община Варна.
Планът е изложен в техническа служба – Кметство „Звездица“ – община Варна.  Планът може да изтеглите и от тук.
На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обявяването в „Държавен вестник”, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Варна чрез техническа служба – Кметство „Звездица“ – Община Варна. ДВ брой №8/26.01.2024г.