Със Заповед №117/20.01.2023г. на Главен архитект на община Варна е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) на план за регулация и застрояване (ПРЗ) за урегулирани поземлени имоти на УПИ V-108 за „жил.строит.“, УПИ VI-108 за „жил.строит.“, УПИ VII-108 за „жил.строит.“, УПИ VIII-108 за „жил.строит.“, УПИ IX-108 за „жил.строит.“, УПИ X-108 за „жил.строит.“ и УПИ XI-108 за „жил.строит.“ (ПИ 30497.15.108) кв.107, по плана на с. Звездица, общ. Варна, представляващ изменение на ПУП, одобрен със Заповед N: Г-89/114.05.2021г. на зам.кмет на Община Варна

За заинтересованите страни, заповедта подлежи на обжалване, като индивидуален административен акт по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава Х, раздел І от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) в 14-дневен срок от получаването на съобщението за нея пред Административен съд – Варна, чрез кметство Звездица, община Варна с жалба в два еднообразни екземпляра.