С Протокол № 42/29.11.2022 г. т. 12. на ЕСУТ при Община Варна, е приет (ПП на ПУП – ПРЗ) Предварителен проект на Подробен устройствен план за

ПУП – ПРЗ за част от кв. 2 – за УПИ ХІ-52, ХІІ-53-за общ.-обсл.дейн., ХІІІ-54, ХІV-55, ХV-56, ХVІ-56, ХVІІ-1, ХVІІІ-1, ХІХ-1, ХХ-1, ХХІ-1, ХХІІ-1, ХХІІІ-1, ХХІV-18, ХХV-за трп., ХХVІ-17, ХХVІІ-16, ХХVІІІ-за помп.ст., XXIX-за отводняване и Улична регулация от о.т. 7- същ. до о.т. 259, 260, 261 и от о.т. 260 до о.т. 262, 263; и от о.т. 10-същ. до о.т. 264, 265; и от о.т. 264 през о.т. 9-същ. до о.т. 266, 267, 268; и от о.т. 267 до о.т. 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279 – с.Звездица – Общ. Варна.
Проектът обхваща имоти: ПИ 30497.14.1, ПИ 30497.14.16, ПИ 30497.14.17, ПИ 30497.14.18, ПИ 30497.14.51(ул.), ПИ 30497.14.52, ПИ 30497.14.53, ПИ 30497.14.54, ПИ 30497.14.55, ПИ 30497.14.56, ПИ 30497.14.57(ул.), ПИ 30497.14.81(ул.) по КККР на с. Звездица – Община Варна