В РИОСВ – Варна е постъпило уведомление за реализацията на Инвестиционно предложение “ Изграждане на 6 броя жилищни сгради в ПИ 30497.17.84, с площ 3530 кв.м., с.Звездица, общ.Варна, област. Варна“.

Настоящото съобщение е по искане от РИОСВ – Варна, на основнаие на чл.4, ал.2 от „Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда“ обн.ДВ бр.25/2003г.