На основание чл.128, ал.3, от ЗУТ, Ви съобщаваме, че е изработен Подробен устройствен план (ПУП – ПРЗ) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) За упи XII-790 и упи XIII-791 (пи 30497.505.790 и пи 30497.505.791) по кадастрална карта на с. Звездица,  в кв. 63 и план за улична регулация  за улица – тупик за имот 30497.505.996,  м-ст “ под село“, с. Звездица, общ. Варна

Всички заинтересовани лица, съгласно чл.215, ал.4 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от получаването на настоящото съобщение имат възможност да прегледат изработеният ПУП – ПРЗ, който е на разположение в кметство Звездица и да направят писмени възражения, предложения и искания, чрез кметство Звездица до гл.Архитект на община Варна.