В РИОСВ – Варна е подадено Уведомление за изработване на проект на Продробен устройствен план – План за регулация и застрояване в обхват – ПИ с ид.№30497.37.19 идентичен с УПИ I-19, кв.12 по КККР на с.Звездица, във връзка  с което РИОСВ – Варна съобщава за обяваване на Уведомление както следва: натисно тук за повече информация