На основание чл.129, ал.2, от ЗУТ съобщаваме, че е издадена:

 Заповед № Г-060/17.05.2024г. на Заместник кмета на община Варна

 

за одобряването на:

 Подробен устройствен план (ПУП) План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ IV-789 (ПИ30497.506.789), кв. 28 по Плана на СО „Под село“, с. Звездица, Община Варна.

Заповедта подлежи на обжалване, като индивидуален административен акт по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава Х, раздел І от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), в 14-дневен срок от получаването на съобщението за нея пред Административен съд – Варна, чрез Кметство Звездица, община Варна с жалба в два еднообразни екземпляра.