На основание чл.129, ал.2, от ЗУТ съобщаваме, че е издадена:

 Заповед № Г-047/17.05.2024г. на Заместник кмета на община Варна

 

за одобряването на:

Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ XXIV-187, кв. 11, по плана на СО “Орехчето“, з-ще с. Звездица, Община Варна, Област Варна (ПИ 30497.502.187)

Заповедта подлежи на обжалване, като индивидуален административен акт по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава Х, раздел І от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), в 14-дневен срок от получаването на съобщението за нея пред Административен съд – Варна, чрез Кметство Звездица, община Варна с жалба в два еднообразни екземпляра.