Със Заповед № П-163/ 21.06.2024г. на Заместник кмета на община Варна е разрешено:

Изработване на Подробен устройствен план (ПУП)-План за регулация и застрояване (ПРЗ) за 304597.505.833, кв.65 по плана на СО Под село, землище с. Звездица, Община Варна.

От днес заповедта е изложена на табло във фоайето на км.Звездица. Настоящото обявление представлява разгласяване по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.