На основание чл.128, ал.3, от ЗУТ, Ви съобщаваме, че със Заповед №Г-476/02.12.2022г. е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ I-1989 “за жил.стр.“, УПИ II-1990“за жил.стр.“, УПИ III-1991“за жил.стр.“, УПИ IV-1992“за жил.стр.“, УПИV-648“за жил.стр.“ и УПИVI-1989 „за инженерна инфраструктура“, кв. 73, по плана на с.о.“Под село“, з-ще с.Звездица , общ. Варна.

Съгласно чл.215, ал.4 от ЗУТ и глава X, раздел I от АПК в четиринадесет дневен срок от получаването на настоящото съобщение, заинтересованите лица имат възможност да обжалват заповедта, чрез кметство Звездица и община Варна пред Административен съд Варна с жалба в два еднообразни екземляра.