ОФИЦИАЛЕН САЙТ НА

lirex

Звездица се намира на около 10 км. от Варна, на Моминото плато. Транспортна връзка с града е автобусна линия № 36, като интервалът на автобусните курсове е 60 минути. Невероятна природа заобикаля жителите на Звездица.Надморско равнище: 100 – 199 m.Тихо и спокойно място за целогодишно живеене най-чистият въздух е там, на 5 минути от центъра на Варна по живописен път 2 км. около езеро и 2 км. гора. Има църква, детска градина, магазини и заведения, кабелна телевизия, кабелен интернет и градски телефони. От 2008 г. е кметство с решение на Общинкия съвет.

ТСтарото име на селото е Кьоклюджа. В буквален превод от турски означава изкоренено място. Според предание около средата на 19-и век в местността издигнали бивак няколко черкезки и татарски семейства. Местността им харесала и те започнали да градят примитивни къщи. Първите заселници се занимавали предимно с дърводобив и скотовъдство. Около 1890 г. в селото се преселили голяма група градинари от Еленско. Второто голямо заселване на Звездица е между 1903 – 1913 г. Тогава идват много бежанци от Лозенградско. След десетина години братята Димо, Никола и Дончо Цонкови създават селското читалище. Любопитно е, че още в ония години имало читалищен театър. Със събраните от спектаклите средства са купували предимно книги. През 1961 г. се асфалтира пътят от Варна до Звездица. Тогава се пускат и първите градски автобуси. Това не само улеснило хората, но и спомогнало за развитието на селото. И днес варненци наричат района край брега ловен парк „Звездица“. Това е заради името на селото. В миналото там са организирани многолюдни пролетни и есенни събори. Старото име на селото е Кьоклюджа. В буквален превод от турски означава изкоренено място. Според предание около средата на 19-и век в местността издигнали бивак няколко черкезки и татарски семейства. Местността им харесала и те започнали да градят примитивни къщи. Първите заселници се занимавали предимно с дърводобив и скотовъдство. Около 1890 г. в селото се преселили голяма група градинари от Еленско. Второто голямо заселване на Звездица е между 1903 – 1913 г. Тогава идват много бежанци от Лозенградско. След десетина години братята Димо, Никола и Дончо Цонкови създават селското читалище. Любопитно е, че още в ония години имало читалищен театър. Със събраните от спектаклите средства са купували предимно книги. През 1961 г. се асфалтира пътят от Варна до Звездица. Тогава се пускат и първите градски автобуси. Това не само улеснило хората, но и спомогнало за развитието на селото. И днес варненци наричат района край брега ловен парк „Звездица“. Това е заради името на селото. В миналото там са организирани многолюдни пролетни и есенни събори.

Звездица се намира на около 10 км. от Варна, на Моминото плато. Транспортна връзка с града е автобусна линия № 36, като интервалът на автобусните курсове е 60 минути. Невероятна природа заобикаля жителите на Звездица.Надморско равнище: 100 – 199 m.Тихо и спокойно място за целогодишно живеене най-чистият въздух е там, на 5 минути от центъра на Варна по живописен път 2 км. около езеро и 2 км. гора. Има църква, детска градина, магазини и заведения, кабелна телевизия, кабелен интернет и градски телефони. От 2008 г. е кметство с решение на Общинкия съвет.


ОБЩИНА ВАРНА

Кметство Звездица

–––––––––––––––––––––––––––

СЪОБЩЕНИЕ

ВЪВ ВРЪЗКА С МАСОВО ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ ЛЕТНИТЕ МЕСЕЦИ И ПИСМО С ИЗХ. № ЗК15001535/ 17.08.2015 г. ОТ ЗАМЕСТНИК КМЕТА НА ОБЩИНА ВАРНА ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, ЧЕ ТРЯБВА ДА СЕ СПАЗВАТ СТРИКТНО СЛЕДНИТЕ ЗАКОНОВИ РАЗПОРЕДБИ НА ОБЩИНА ВАРНА:

– СЪГЛАСНО РАЗДЕЛ II, ЧЛ. 3, Т.8 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОБЩЕСТВЕН РЕД НА ОБЩИНА ВАРНА, Е ЗАБРАНЕНО СКЛАДИРАНЕТО НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, ОТПАДЪЦИ, ДЪРВА, ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ ИЛИ НАСИПНИ ТОВАРИ ОКОЛО СГРАДИ,ПО УЛИЦИ, ПЛОЩАДИ, ПАРКОВЕ, МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА И ТРОТОАРИ ЗА ПОВЕЧЕ ОТ 24 ЧАСА- ГЛОБА В РАЗМЕР: 10- 150 ЛВ.;

– СЪГЛАСНО ЧЛ. 10, Т. 1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА ВАРНА Е ЗАБРАНЕНО ИЗХВЪРЛЯНЕТО НА ОТПАДЪЦИ ИЗВЪН ПРЕДНАЗНАЧЕНИТЕ ЗА ЦЕЛТА СЪДОВЕ И МЕСТА;

– СЪГЛАСНО ЧЛ. 10, Т. 4 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА ВАРНА Е ЗАБРАНЕНО ИЗХВЪРЛЯНЕТО НА ЕДРОГАБАРИТНИ ОТПАДЪЦИ ИЗВЪН ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ЗА ЦЕЛТА МЕСТА И ДНИ ОТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАФИК- ГЛОБА В РАЗМЕР: 300- 1000 ЛВ.

ЕДРОГАБАРИТНИТЕ ОТПАДЪЦИ МОЖЕ ДА ИЗХВЪРЛЯТЕ ДО КОНТЕЙНЕРА, НАХОДЯЩ СЕ ДО ГРОБИЩНИЯ ПАРК.

ОТ КМЕТСТВОТО

19.08.2015 г.

С Т Р. 1 3 0

Д Ъ Р Ж А В Е Н       В Е С Т Н И К

БРОЙ 22/24.03.2015 г.

НЕОФИЦИАЛЕН   РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

ЗАПОВЕД № РД-18-17 от 6 март 2015 г. На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Звездица, община Варна, област Варна (без територията на поземлен имот с иден- тификатор 30497.50.158, за който кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със Заповед № РД-18-85 от 16.12.2009 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър). Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети със забележки с протокол от 19.02.2015 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна. Окончателните материали след отстраняване на констатираните забележки са приети на 25.02.2015 г. Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР. Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния съд по местонахождението на имота. Кадастралната карта и кадастралните регистри влизат в сила за имотите, които не са засегнати от подадените до съда жалби, след изтичане на срока за обжалване на заповедта.

Изпълнителен директор: Св. Наков

СЪОБЩЕНИЕ

–––––––––––––––––––-

ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАПОВЕД № 0475/10.02.2015 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВАРНА СЕ ЗАБРАНЯВА:

– СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА ПТИЦИТЕ В ДВОРОВЕТЕ И ИЗВЪН ТЯХ;

– ЛОВ НА ПЕРНАТ ДИВЕЧ;

– НЕДОПУСКАНЕ РАЗКРИВАНЕ НА ПАЗАРИ, ИЗЛОЖБИ И ДРУГИ СЪБИРАНИЯ НА ДОМАШНИ ИЛИ ДРУГИ ПТИЦИ НА ЦЯЛАТА ТЕРИТОРИЯ НА с. ЗВЕЗДИЦА;

– СОБСТВЕНИЦИТЕ ОТГЛЕЖДАЩИ ПТИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА с. ЗВЕЗДИЦА ДА СЪХРАНЯВАТ ФУРАЖИТЕ ЗА ИЗХРАНВАНЕ НА ПТИЦИТЕ САМО В ЗАКРИТИ ПОМЕЩЕНИЯ;

– СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ И СТОПАНИТЕ, ОТГЛЕЖДАЩИ ПТИЦИ ДА УВЕДОМЯТ НЕЗАБАВНО ОБЩИНСКИЯ ВЕТЕРИНАРЕН ЛЕКАР ИЛИ КМЕТА НА с. ЗВЕЗДИЦА ПРИ ЗАБЕЛЯЗВАНЕ ОТКЛОНЕНИЕ В ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ПТИЦИТЕ ИЛИ ЗАВИШЕНА СМЪРТНОСТ;

– СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ И СТОПАНИТЕ, ОТГЛЕЖДАЩИ ПТИЦИ В „ЗАДНИ ДВОРОВЕ“, ДА НЕ ДОПУСКАТ КОНТАКТ МЕЖДУ ПТИЦИ, ЖИВЕЕЩИ В ДИВАТА ПРИРОДА И ПТИЦИТЕ ОТ ФЕРМИТЕ ИЛИ СТОПАНСКИТЕ ДВОРОВЕ.

ОТ КМЕТСТВОТО