С Т Р. 1 3 0

Д Ъ Р Ж А В Е Н       В Е С Т Н И К

БРОЙ 22/24.03.2015 г.

НЕОФИЦИАЛЕН   РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

ЗАПОВЕД № РД-18-17 от 6 март 2015 г. На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Звездица, община Варна, област Варна (без територията на поземлен имот с иден- тификатор 30497.50.158, за който кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със Заповед № РД-18-85 от 16.12.2009 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър). Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети със забележки с протокол от 19.02.2015 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна. Окончателните материали след отстраняване на констатираните забележки са приети на 25.02.2015 г. Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР. Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния съд по местонахождението на имота. Кадастралната карта и кадастралните регистри влизат в сила за имотите, които не са засегнати от подадените до съда жалби, след изтичане на срока за обжалване на заповедта.

Изпълнителен директор: Св. Наков