СЪОБЩЕНИЕ

–––––––––––––––––––-

ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАПОВЕД № 0475/10.02.2015 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВАРНА СЕ ЗАБРАНЯВА:

– СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА ПТИЦИТЕ В ДВОРОВЕТЕ И ИЗВЪН ТЯХ;

– ЛОВ НА ПЕРНАТ ДИВЕЧ;

– НЕДОПУСКАНЕ РАЗКРИВАНЕ НА ПАЗАРИ, ИЗЛОЖБИ И ДРУГИ СЪБИРАНИЯ НА ДОМАШНИ ИЛИ ДРУГИ ПТИЦИ НА ЦЯЛАТА ТЕРИТОРИЯ НА с. ЗВЕЗДИЦА;

– СОБСТВЕНИЦИТЕ ОТГЛЕЖДАЩИ ПТИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА с. ЗВЕЗДИЦА ДА СЪХРАНЯВАТ ФУРАЖИТЕ ЗА ИЗХРАНВАНЕ НА ПТИЦИТЕ САМО В ЗАКРИТИ ПОМЕЩЕНИЯ;

– СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ И СТОПАНИТЕ, ОТГЛЕЖДАЩИ ПТИЦИ ДА УВЕДОМЯТ НЕЗАБАВНО ОБЩИНСКИЯ ВЕТЕРИНАРЕН ЛЕКАР ИЛИ КМЕТА НА с. ЗВЕЗДИЦА ПРИ ЗАБЕЛЯЗВАНЕ ОТКЛОНЕНИЕ В ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ПТИЦИТЕ ИЛИ ЗАВИШЕНА СМЪРТНОСТ;

– СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ И СТОПАНИТЕ, ОТГЛЕЖДАЩИ ПТИЦИ В „ЗАДНИ ДВОРОВЕ“, ДА НЕ ДОПУСКАТ КОНТАКТ МЕЖДУ ПТИЦИ, ЖИВЕЕЩИ В ДИВАТА ПРИРОДА И ПТИЦИТЕ ОТ ФЕРМИТЕ ИЛИ СТОПАНСКИТЕ ДВОРОВЕ.

ОТ КМЕТСТВОТО