ОБЩИНА ВАРНА

Кметство Звездица

–––––––––––––––––––––––––––

СЪОБЩЕНИЕ

ВЪВ ВРЪЗКА С МАСОВО ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ ЛЕТНИТЕ МЕСЕЦИ И ПИСМО С ИЗХ. № ЗК15001535/ 17.08.2015 г. ОТ ЗАМЕСТНИК КМЕТА НА ОБЩИНА ВАРНА ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, ЧЕ ТРЯБВА ДА СЕ СПАЗВАТ СТРИКТНО СЛЕДНИТЕ ЗАКОНОВИ РАЗПОРЕДБИ НА ОБЩИНА ВАРНА:

– СЪГЛАСНО РАЗДЕЛ II, ЧЛ. 3, Т.8 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОБЩЕСТВЕН РЕД НА ОБЩИНА ВАРНА, Е ЗАБРАНЕНО СКЛАДИРАНЕТО НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, ОТПАДЪЦИ, ДЪРВА, ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ ИЛИ НАСИПНИ ТОВАРИ ОКОЛО СГРАДИ,ПО УЛИЦИ, ПЛОЩАДИ, ПАРКОВЕ, МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА И ТРОТОАРИ ЗА ПОВЕЧЕ ОТ 24 ЧАСА- ГЛОБА В РАЗМЕР: 10- 150 ЛВ.;

– СЪГЛАСНО ЧЛ. 10, Т. 1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА ВАРНА Е ЗАБРАНЕНО ИЗХВЪРЛЯНЕТО НА ОТПАДЪЦИ ИЗВЪН ПРЕДНАЗНАЧЕНИТЕ ЗА ЦЕЛТА СЪДОВЕ И МЕСТА;

– СЪГЛАСНО ЧЛ. 10, Т. 4 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА ВАРНА Е ЗАБРАНЕНО ИЗХВЪРЛЯНЕТО НА ЕДРОГАБАРИТНИ ОТПАДЪЦИ ИЗВЪН ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ЗА ЦЕЛТА МЕСТА И ДНИ ОТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАФИК- ГЛОБА В РАЗМЕР: 300- 1000 ЛВ.

ЕДРОГАБАРИТНИТЕ ОТПАДЪЦИ МОЖЕ ДА ИЗХВЪРЛЯТЕ ДО КОНТЕЙНЕРА, НАХОДЯЩ СЕ ДО ГРОБИЩНИЯ ПАРК.

ОТ КМЕТСТВОТО

19.08.2015 г.