• Издаване на удостоверение за раждане – дубликат (9009)
 • Издаване на преписи на удостоверения или на преписи-извлечения от съставени актове за гражданско състояние(9016)
 • Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат (9129)
 • Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път (9130)
 • Издаване на удостоверение за наследници (9210)
 • Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки (9211)
 • Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес (29012)
 • Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина (39019)
 • Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България (39020)
 • Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението (39021)
 • Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението (39022)
 • Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена (39007)
 • Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца (39010)
 • Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес (39011)
 • Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес (39013)
 • Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес
 • Издаване на удостоверение за правно ограничение (9148)
 • Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители (9149)
 • Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година (9150)
 • Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година (9151)
 • Учредяване на настойничество и назначаване на попечител (9213)
 • Заверка на данните на свидетели посочени от собственика в молба-декларация до нотариуса за обстоятелствена проверка (9167)