с. Звездица

ОФИЦИАЛЕН САЙТ НА

Във връзка с провеждането на ежегодния велокритериум в с. Звездица  на 15.09.2018 г. от 9:30ч до 11:30ч ще бъдат затворени за МПС следните улици:

  • ул. Феникс- площад Галактика до №43
  • ул. Меркурий
  • ул. Марс
  • ул. Андромеда – от №12 до№48
  • ул. Юпитер

ОБЩИНА ВАРНА

КМЕТСТВО  ЗВЕЗДИЦА

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВЕДОМЯВАМЕ  ВИ,

ЧЕ В ПЕРИОДА ОТ 15.09.18 г. ДО 16.09.18 г. ВСЯКО ЕДНО ДОМАКИНСТВО МОЖЕ ДА ИЗКАРА ПРЕД ДОМА СИ ЕДИН БРОЙ НЕПОТРЕБНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДИ ИЛИ МЕБЕЛИ, КОЙТО ЩЕ БЪДАТ ИЗВОЗЕНИ НА 17.09.2018 г.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ

 

Ръководството на Кметство Звездица, Община Варна призовава гражданите, живеещи на територията на района, да се включат в инициативата на БТВ „Да изчистим България заедно“.

Съграждани, обръщаме се към Вас за масово участие на 15 Септември 2018 година да хигиенизираме районите около дома и работните места.

Да почистим тревните площи, тротоарите и детските площадки край дома! Да създадем уют и красота за нашите деца, гости и за самите Нас!

Желаещите за участие ще  получат санитарни материали,

за информация тел. 052/820 793

 

Очакваме Вашето активно участие!

 

КМЕТ

НА КМЕТСТВО ЗВЕЗДИЦА

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ

 

Звездица се намира на около 10 км. от Варна, на Моминото плато. Транспортна връзка с града е автобусна линия № 36, като интервалът на автобусните курсове е 60 минути. Невероятна природа заобикаля жителите на Звездица.Надморско равнище: 100 – 199 m.Тихо и спокойно място за целогодишно живеене най-чистият въздух е там, на 5 минути от центъра на Варна по живописен път 2 км. около езеро и 2 км. гора. Има църква, детска градина, магазини и заведения, кабелна телевизия, кабелен интернет и градски телефони. От 2008 г. е кметство с решение на Общинкия съвет.

ТСтарото име на селото е Кьоклюджа. В буквален превод от турски означава изкоренено място. Според предание около средата на 19-и век в местността издигнали бивак няколко черкезки и татарски семейства. Местността им харесала и те започнали да градят примитивни къщи. Първите заселници се занимавали предимно с дърводобив и скотовъдство. Около 1890 г. в селото се преселили голяма група градинари от Еленско. Второто голямо заселване на Звездица е между 1903 – 1913 г. Тогава идват много бежанци от Лозенградско. След десетина години братята Димо, Никола и Дончо Цонкови създават селското читалище. Любопитно е, че още в ония години имало читалищен театър. Със събраните от спектаклите средства са купували предимно книги. През 1961 г. се асфалтира пътят от Варна до Звездица. Тогава се пускат и първите градски автобуси. Това не само улеснило хората, но и спомогнало за развитието на селото. И днес варненци наричат района край брега ловен парк „Звездица“. Това е заради името на селото. В миналото там са организирани многолюдни пролетни и есенни събори. Старото име на селото е Кьоклюджа. В буквален превод от турски означава изкоренено място. Според предание около средата на 19-и век в местността издигнали бивак няколко черкезки и татарски семейства. Местността им харесала и те започнали да градят примитивни къщи. Първите заселници се занимавали предимно с дърводобив и скотовъдство. Около 1890 г. в селото се преселили голяма група градинари от Еленско. Второто голямо заселване на Звездица е между 1903 – 1913 г. Тогава идват много бежанци от Лозенградско. След десетина години братята Димо, Никола и Дончо Цонкови създават селското читалище. Любопитно е, че още в ония години имало читалищен театър. Със събраните от спектаклите средства са купували предимно книги. През 1961 г. се асфалтира пътят от Варна до Звездица. Тогава се пускат и първите градски автобуси. Това не само улеснило хората, но и спомогнало за развитието на селото. И днес варненци наричат района край брега ловен парк „Звездица“. Това е заради името на селото. В миналото там са организирани многолюдни пролетни и есенни събори.

Звездица се намира на около 10 км. от Варна, на Моминото плато. Транспортна връзка с града е автобусна линия № 36, като интервалът на автобусните курсове е 60 минути. Невероятна природа заобикаля жителите на Звездица.Надморско равнище: 100 – 199 m.Тихо и спокойно място за целогодишно живеене най-чистият въздух е там, на 5 минути от центъра на Варна по живописен път 2 км. около езеро и 2 км. гора. Има църква, детска градина, магазини и заведения, кабелна телевизия, кабелен интернет и градски телефони. От 2008 г. е кметство с решение на Общинкия съвет.


ОБЩИНА ВАРНА

Кметство Звездица

–––––––––––––––––––––––––––

СЪОБЩЕНИЕ

ВЪВ ВРЪЗКА С МАСОВО ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ ЛЕТНИТЕ МЕСЕЦИ И ПИСМО С ИЗХ. № ЗК15001535/ 17.08.2015 г. ОТ ЗАМЕСТНИК КМЕТА НА ОБЩИНА ВАРНА ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, ЧЕ ТРЯБВА ДА СЕ СПАЗВАТ СТРИКТНО СЛЕДНИТЕ ЗАКОНОВИ РАЗПОРЕДБИ НА ОБЩИНА ВАРНА:

– СЪГЛАСНО РАЗДЕЛ II, ЧЛ. 3, Т.8 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОБЩЕСТВЕН РЕД НА ОБЩИНА ВАРНА, Е ЗАБРАНЕНО СКЛАДИРАНЕТО НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, ОТПАДЪЦИ, ДЪРВА, ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ ИЛИ НАСИПНИ ТОВАРИ ОКОЛО СГРАДИ,ПО УЛИЦИ, ПЛОЩАДИ, ПАРКОВЕ, МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА И ТРОТОАРИ ЗА ПОВЕЧЕ ОТ 24 ЧАСА- ГЛОБА В РАЗМЕР: 10- 150 ЛВ.;

– СЪГЛАСНО ЧЛ. 10, Т. 1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА ВАРНА Е ЗАБРАНЕНО ИЗХВЪРЛЯНЕТО НА ОТПАДЪЦИ ИЗВЪН ПРЕДНАЗНАЧЕНИТЕ ЗА ЦЕЛТА СЪДОВЕ И МЕСТА;

– СЪГЛАСНО ЧЛ. 10, Т. 4 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА ВАРНА Е ЗАБРАНЕНО ИЗХВЪРЛЯНЕТО НА ЕДРОГАБАРИТНИ ОТПАДЪЦИ ИЗВЪН ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ЗА ЦЕЛТА МЕСТА И ДНИ ОТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАФИК- ГЛОБА В РАЗМЕР: 300- 1000 ЛВ.

ЕДРОГАБАРИТНИТЕ ОТПАДЪЦИ МОЖЕ ДА ИЗХВЪРЛЯТЕ ДО КОНТЕЙНЕРА, НАХОДЯЩ СЕ ДО ГРОБИЩНИЯ ПАРК.

ОТ КМЕТСТВОТО

19.08.2015 г.

С Т Р. 1 3 0

Д Ъ Р Ж А В Е Н       В Е С Т Н И К

БРОЙ 22/24.03.2015 г.

НЕОФИЦИАЛЕН   РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

ЗАПОВЕД № РД-18-17 от 6 март 2015 г. На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Звездица, община Варна, област Варна (без територията на поземлен имот с иден- тификатор 30497.50.158, за който кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със Заповед № РД-18-85 от 16.12.2009 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър). Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети със забележки с протокол от 19.02.2015 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна. Окончателните материали след отстраняване на констатираните забележки са приети на 25.02.2015 г. Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР. Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния съд по местонахождението на имота. Кадастралната карта и кадастралните регистри влизат в сила за имотите, които не са засегнати от подадените до съда жалби, след изтичане на срока за обжалване на заповедта.

Изпълнителен директор: Св. Наков

СЪОБЩЕНИЕ

–––––––––––––––––––-

ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАПОВЕД № 0475/10.02.2015 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВАРНА СЕ ЗАБРАНЯВА:

– СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА ПТИЦИТЕ В ДВОРОВЕТЕ И ИЗВЪН ТЯХ;

– ЛОВ НА ПЕРНАТ ДИВЕЧ;

– НЕДОПУСКАНЕ РАЗКРИВАНЕ НА ПАЗАРИ, ИЗЛОЖБИ И ДРУГИ СЪБИРАНИЯ НА ДОМАШНИ ИЛИ ДРУГИ ПТИЦИ НА ЦЯЛАТА ТЕРИТОРИЯ НА с. ЗВЕЗДИЦА;

– СОБСТВЕНИЦИТЕ ОТГЛЕЖДАЩИ ПТИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА с. ЗВЕЗДИЦА ДА СЪХРАНЯВАТ ФУРАЖИТЕ ЗА ИЗХРАНВАНЕ НА ПТИЦИТЕ САМО В ЗАКРИТИ ПОМЕЩЕНИЯ;

– СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ И СТОПАНИТЕ, ОТГЛЕЖДАЩИ ПТИЦИ ДА УВЕДОМЯТ НЕЗАБАВНО ОБЩИНСКИЯ ВЕТЕРИНАРЕН ЛЕКАР ИЛИ КМЕТА НА с. ЗВЕЗДИЦА ПРИ ЗАБЕЛЯЗВАНЕ ОТКЛОНЕНИЕ В ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ПТИЦИТЕ ИЛИ ЗАВИШЕНА СМЪРТНОСТ;

– СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ И СТОПАНИТЕ, ОТГЛЕЖДАЩИ ПТИЦИ В „ЗАДНИ ДВОРОВЕ“, ДА НЕ ДОПУСКАТ КОНТАКТ МЕЖДУ ПТИЦИ, ЖИВЕЕЩИ В ДИВАТА ПРИРОДА И ПТИЦИТЕ ОТ ФЕРМИТЕ ИЛИ СТОПАНСКИТЕ ДВОРОВЕ.

ОТ КМЕТСТВОТО