Със Заповед № П-031/ 23.04.2024г. на Кмета на община Варна е разрешено :

изработване на Подробен устройствен план (ПУП)-План за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ 304597.505.612, кв. 68 по плана на ПУП – ПУР на СО Под село, с. Звездица, общ. Варна, одобрен с Решение N: 797- 5(14)/19.12.2012г. на Общински съвет – Варна, като се урегулира по правилата на чл. 16 от ЗУТ от ЗУТ.

От днес заповедта е изложена на табло във фоайето на км.Звездица. Настоящото обявление представлява разгласяване по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.