Със Заповед №120/20.01.2023г. на Главен архитект на община Варна е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) на план за регулация и застрояване (ПРЗ) за урегулиран поземлен имоти на УПИ XXVII-189 за „жил.строит.“, кв.11, по плана на с.о.“Орехчето“, с. Звездица, общ. Варна.

За заинтересованите страни, заповедта подлежи на обжалване, като индивидуален административен акт по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава Х, раздел І от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) в 14-дневен срок от получаването на съобщението за нея пред Административен съд – Варна, чрез кметство Звездица, община Варна с жалба в два еднообразни екземпляра.

Със Заповед №119/20.01.2023г. на Главен архитект на община Варна е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) на план за регулация и застрояване (ПРЗ) за урегулирани поземлен имот УПИ V-935 за „жил.строит.“,  кв.74, по плана на с.о“Под село“, с. Звездица, общ. Варна.

За заинтересованите страни, заповедта подлежи на обжалване, като индивидуален административен акт по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава Х, раздел І от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) в 14-дневен срок от получаването на съобщението за нея пред Административен съд – Варна, чрез кметство Звездица, община Варна с жалба в два еднообразни екземпляра.

Със Заповед №118/20.01.2023г. на Главен архитект на община Варна е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) на план за регулация и застрояване (ПРЗ) за урегулирани поземлени имоти УПИ XXXV-96  за „жил.строит.“ и УПИ XXXVI-96 за „жил.строит.“,  кв.98, по плана на с. Звездица, общ. Варна, представляващ изменение на ПУП, одобрен със Заповед N: Г-213/13.05.2016г. на зам.кмет на Община Варна

За заинтересованите страни, заповедта подлежи на обжалване, като индивидуален административен акт по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава Х, раздел І от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) в 14-дневен срок от получаването на съобщението за нея пред Административен съд – Варна, чрез кметство Звездица, община Варна с жалба в два еднообразни екземпляра.

Със Заповед №14/10.01.2023г. на Главен архитект на община Варна е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) на план за регулация и застрояване (ПРЗ) за урегулиран поземлен имот УПИ XXI-263 „за жил.строит.“ и УПИ XXII-263 „за жил.строит.“, кв. 15 по плана на с. Звездица.

За заинтересованите страни, заповедта подлежи на обжалване, като индивидуален административен акт по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава Х, раздел І от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) в 14-дневен срок от получаването на съобщението за нея пред Административен съд – Варна, чрез кметство Звездица, община Варна с жалба в два еднообразни екземпляра.

 

Със Заповед №117/20.01.2023г. на Главен архитект на община Варна е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) на план за регулация и застрояване (ПРЗ) за урегулирани поземлени имоти на УПИ V-108 за „жил.строит.“, УПИ VI-108 за „жил.строит.“, УПИ VII-108 за „жил.строит.“, УПИ VIII-108 за „жил.строит.“, УПИ IX-108 за „жил.строит.“, УПИ X-108 за „жил.строит.“ и УПИ XI-108 за „жил.строит.“ (ПИ 30497.15.108) кв.107, по плана на с. Звездица, общ. Варна, представляващ изменение на ПУП, одобрен със Заповед N: Г-89/114.05.2021г. на зам.кмет на Община Варна

За заинтересованите страни, заповедта подлежи на обжалване, като индивидуален административен акт по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава Х, раздел І от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) в 14-дневен срок от получаването на съобщението за нея пред Административен съд – Варна, чрез кметство Звездица, община Варна с жалба в два еднообразни екземпляра.

 

Със Заповед №15/10.01.2023г. на Главен архитект на община Варна е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) на план за регулация и застрояване (ПРЗ) за урегулиран поземлен имот УПИ XXVIII-283 „за жил.строит.“, кв. 11 по плана на с. Звездица и улична регулация от о.т. 235 до о.т. 115, по плана на с. Звездица.

За заинтересованите страни, заповедта подлежи на обжалване, като индивидуален административен акт по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава Х, раздел І от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) в 14-дневен срок от получаването на съобщението за нея пред Административен съд – Варна, чрез кметство Звездица, община Варна с жалба в два еднообразни екземпляра.

 

С Решение № 1196-8 по Протокол № 28/21.03.2018 г. на Общински съвет – Варна, е одобрен ПУП-ПРЗ за група квартали и улична мрежа на м. “Поляната“, с. Звездица, община Варна, за УПИ XXVIII-29 „за жилищно строителство“, УПИ XXIX-30 „за жилищно строителство“ от кв.96, кв.99, кв.100, кв. 101, кв.102, УПИ 1-21 „за жилищно строителство“ от кв.103, кв.104, кв.105 и улична регулация от о.т.483 до о.т.612, от о.т.483 до о.т.615, от о.т.625 до о.т.639, от о.т.606 до о.т.624, от о.т.623 до о.т.627, от о.т.609 до о.т.631, от о.т.613 до о.т.634, от о.т.613 до о.т.636 по плана на с.Звездица.

С Решение № 1196-8 по Протокол № 28/21.03.2018 г. на Общински съвет – Варна е обявено, като в законовия срок е постъпило възражение, изпратено по процедурният ред до Административен съд – Варна.

С Определение №11681 София, 17.11.2021 на Върховният административен съд (ВАС) на Република България – Второ отделение, по дело №10178/2021г., с което: „ОБЕЗСИЛВА решение № 925 от 05.07.2021 г., постановено по адм. дело № 2010/2018 г. по описа на Административен съд (АС) – Варна. ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Определението не подлежи на обжалване.“

Предвид гореизложеното, днес 23.01.2023г комисия определена от Кмета на кметство Звездица, разгледа документацията по рег.№ АУ 121186 АС/15.12.2015г. и констатира, че Решение № 1196-8 по Протокол № 28/21.03.2018 г. на Общински съвет – Варна е в сила.

На основание чл.128, ал.3, от ЗУТ, Ви съобщаваме, че със Заповед №Г-476/02.12.2022г. е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ I-1989 “за жил.стр.“, УПИ II-1990“за жил.стр.“, УПИ III-1991“за жил.стр.“, УПИ IV-1992“за жил.стр.“, УПИV-648“за жил.стр.“ и УПИVI-1989 „за инженерна инфраструктура“, кв. 73, по плана на с.о.“Под село“, з-ще с.Звездица , общ. Варна.

Съгласно чл.215, ал.4 от ЗУТ и глава X, раздел I от АПК в четиринадесет дневен срок от получаването на настоящото съобщение, заинтересованите лица имат възможност да обжалват заповедта, чрез кметство Звездица и община Варна пред Административен съд Варна с жалба в два еднообразни екземляра.

       На основание чл.128, ал.3, от ЗУТ, Ви съобщаваме, че е изработен Подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за Подробен устройствен план (ПУП) – план-извадка за регулация и застрояване (ПРЗ) за урегулиран поземлен имот УПИ, кв. 23 (ПИ 30497.13.71), ул. регулация от о.т. 498 през о.т. 500 до о.т. 505 и ул. регулация от о.т. 489 (същ.) през о.т. 506 до о.т. 504, з-ще с.Звездица , общ. Варна.

Всички заинтересовани лица, съгласно чл.215, ал.4 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от получаването на настоящото съобщение имат възможност да прегледат изработеният ПУП – ПРЗ, който е на разположение в кметство Звездица и да направят писмени възражения, предложения и искания, чрез кметство Звездица до гл.Архитект на община Варна.