В РИОСВ – Варна е подадено искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционен проект: “ Изграждане на комплекс от 12 броя самостоятелни жилищни сгради, басейн, паркинг с детска площадка“ в ПИ 30497.37.19 (УПИ  I-19), кв. 12 по КККР на с. Звездица, общ. Варна, свързано с ПУП -ПРЗ за ПИ 30497.37.19. Във връзка  с което РИОСВ – Варна съобщава за обяваване на Искане както следва: натисни тук за повече информация

Със Заповед № П-163/ 21.06.2024г. на Заместник кмета на община Варна е разрешено:

Изработване на Подробен устройствен план (ПУП)-План за регулация и застрояване (ПРЗ) за 304597.505.833, кв.65 по плана на СО Под село, землище с. Звездица, Община Варна.

От днес заповедта е изложена на табло във фоайето на км.Звездица. Настоящото обявление представлява разгласяване по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

В РИОСВ – Варна е подадено искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за изработване проект на Продробен устройствен план – План за регулация и застрояване в обхват – ПИ с ид.№30497.15.81 идентичен с УПИ IV-11, землище с. Звездица, общ. Варна, цел разделяне на шест имота във връзка  с което РИОСВ – Варна съобщава за обяваване на Искане както следва: натисни тук за повече информация

На основание чл.129, ал.2, от ЗУТ съобщаваме, че е издадена:

 Заповед № Г-047/17.05.2024г. на Заместник кмета на община Варна

 

за одобряването на:

Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ XXIV-187, кв. 11, по плана на СО “Орехчето“, з-ще с. Звездица, Община Варна, Област Варна (ПИ 30497.502.187)

Заповедта подлежи на обжалване, като индивидуален административен акт по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава Х, раздел І от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), в 14-дневен срок от получаването на съобщението за нея пред Административен съд – Варна, чрез Кметство Звездица, община Варна с жалба в два еднообразни екземпляра.

На основание чл.129, ал.2, от ЗУТ съобщаваме, че е издадена:

 Заповед № Г-060/17.05.2024г. на Заместник кмета на община Варна

 

за одобряването на:

 Подробен устройствен план (ПУП) План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ IV-789 (ПИ30497.506.789), кв. 28 по Плана на СО „Под село“, с. Звездица, Община Варна.

Заповедта подлежи на обжалване, като индивидуален административен акт по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава Х, раздел І от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), в 14-дневен срок от получаването на съобщението за нея пред Административен съд – Варна, чрез Кметство Звездица, община Варна с жалба в два еднообразни екземпляра.

Със Заповед № П-030/ 23.04.2024г. на Кмета на община Варна е разрешено :

Изработване на Подробен устройствен план (ПУП)-План за регулация и застрояване (ПРЗ) за 304597.505.841 и ПИ 30497.505.842, кв.58 по плана на СО Под село, землище с. Звездица, Община Варна.

От днес заповедта е изложена на табло във фоайето на км.Звездица. Настоящото обявление представлява разгласяване по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Със Заповед № П-031/ 23.04.2024г. на Кмета на община Варна е разрешено :

изработване на Подробен устройствен план (ПУП)-План за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ 304597.505.612, кв. 68 по плана на ПУП – ПУР на СО Под село, с. Звездица, общ. Варна, одобрен с Решение N: 797- 5(14)/19.12.2012г. на Общински съвет – Варна, като се урегулира по правилата на чл. 16 от ЗУТ от ЗУТ.

От днес заповедта е изложена на табло във фоайето на км.Звездица. Настоящото обявление представлява разгласяване по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

В РИОСВ – Варна е подадено Уведомление за изработване на проект на Продробен устройствен план – План за регулация и застрояване в обхват – ПИ с ид.№30497.37.19 идентичен с УПИ I-19, кв.12 по КККР на с.Звездица, във връзка  с което РИОСВ – Варна съобщава за обяваване на Уведомление както следва: натисно тук за повече информация

Промяна в приемните часове на км.Звездица: 

Административни услуги:

Всеки работен ден

от 8:30 до 17:00 ч.

Устройство на територията:

Вторник и четвъртък

от 9:00 до 12:00 ч.

На основание чл.129, ал.2, от ЗУТ съобщаваме, че е издадена:

 Заповед № Г-033/09.04.2024г. на Кмета на община Варна

 

за одобряването на:

Подробен устройствен план (ПУП) – план извадка – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ XIII-47 „жил.стр.“, УПИ XXXIII-47 „жил.стр.“, XXXIV-47 „жил.стр.“, (ПИ 30497.13.47), кв.98 по ПП на ПУП-ПРЗ на кв. 23, кв. 24 и кв. 98, и улица от о.т.515, през о.т.513, о.т. 514 през о.т.512, о.т. 511 до о.т.500 по плана с. Звездица, м-ст „Корията“, Обш. Варна

Заповедта подлежи на обжалване, като индивидуален административен акт по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава Х, раздел І от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), в 14-дневен срок от получаването на съобщението за нея пред Административен съд – Варна, чрез Кметство Звездица, община Варна с жалба в два еднообразни екземпляра.