Със Заповед №491 / 26.10.2023г. на Заместник кмета на община Варна е наредено :

Допускам поправка на очевидна фактическа грешка в моя Заповед № 362/04.08.2023г., като допълвам както следва: на ред 3-ти и 4-ти /трети и четвърти/

вместо „….на основание чл. 133, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 133, ал. 2 от ЗУТ;

да се чете „….на основание чл.16, ал.1 , чл.12  и чл. 133, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 133, ал. 2 от ЗУТ;

Настоящата заповед е неразделна част от Заповед № 362/04.08.2023г. на Заместник Кмет на Община Варна.

На основание чл.145 от АПК заповедта подлежи на обжалване, като индивидуален административен акт по реда на глава Х, раздел І от АПК в 14-дневен срок от получаване на съобщението за нея, пред Административен съд-Варна чрез Община Варна с жалба в два еднообразни екземпляра.

От днес заповедта е изложена на табло във фоайето на км.Звездица.

Със Заповед №478 / 20.10.2023г. на Заместник кмета на община Варна е разрешено :

Изработване на Подробен устройствен план (ПУП)-План за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ № 30497.502.167, кв.11 по плана на СО „Орехчето“, при съобразяване с план за улична регулация (ПУР)  на СО „Орехчето“, з-ще на с. Звездица, община Варна, одобрен с Решение №200-7 от Протокол №26/13-14.12.2013г. на ОС – Варна.

От днес заповедта е изложена на табло във фоайето на км.Звездица. Настоящото обявление представлява разгласяване по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Със Заповед №475 / 20.10.2023г. на Заместник кмета на община Варна е разрешено :

Изработване на Подробен устройствен план (ПУП)-План за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ № 30497.502.106, кв.7 по плана на СО „Орехчето“, при съобразяване с план за улична регулация (ПУР)  на СО „Орехчето“, з-ще на с. Звездица, община Варна, одобрен с Решение №200-7 от Протокол №26/13-14.12.2013г. на ОС – Варна.

От днес заповедта е изложена на табло във фоайето на км.Звездица. Настоящото обявление представлява разгласяване по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Със Заповед №479 / 20.10.2023г. на Заместник кмета на община Варна е разрешено :

Изработване на Подробен устройствен план (ПУП)-План за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ № 30497.502.191, кв.11 по плана на СО „Орехчето“, при съобразяване с план за улична регулация (ПУР)  на СО „Орехчето“, з-ще на с. Звездица, община Варна, одобрен с Решение №200-7 от Протокол №26/13-14.12.2013г. на ОС – Варна.

От днес заповедта е изложена на табло във фоайето на км.Звездица. Настоящото обявление представлява разгласяване по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Със Заповед №480 / 20.10.2023г. на Заместник кмета на община Варна е разрешено :

Изработване на Подробен устройствен план (ПУП)-План за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ № 30497.502.175, кв.11 по плана на СО „Орехчето“, при съобразяване с план за улична регулация (ПУР)  на СО „Орехчето“, з-ще на с. Звездица, община Варна, одобрен с Решение №200-7 от Протокол №26/13-14.12.2013г. на ОС – Варна.

От днес заповедта е изложена на табло във фоайето на км.Звездица. Настоящото обявление представлява разгласяване по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Със Заповед №477 / 20.10.2023г. на Заместник кмета на община Варна е разрешено :

Изработване на Подробен устройствен план (ПУП)-План за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ № 30497.37.19, кв.12 по плана на СО „Орехчето“, при съобразяване с план за улична регулация (ПУР)  на СО „Орехчето“, з-ще на с. Звездица, община Варна, одобрен с Решение №200-7 от Протокол №26/13-14.12.2013г. на ОС – Варна.

От днес заповедта е изложена на табло във фоайето на км.Звездица. Настоящото обявление представлява разгласяване по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Със Заповед №476 / 20.10.2023г. на Заместник кмета на община Варна е разрешено :

Изработване на Подробен устройствен план (ПУП)-План за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ № 30497.506.789, кв.28 по плана на СО „Под село“, при съобразяване с план за улична регулация (ПУР)  на СО „Под село“, з-ще на с. Звездица, община Варна, одобрен с Решение № 797-5г. по Протокол №14/19.12.2012г.  на Общински съвет – Варна.

От днес заповедта е изложена на табло във фоайето на км.Звездица. Настоящото обявление представлява разгласяване по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 5 ноември 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВАРНА, община ВАРНА
населено място С.ЗВЕЗДИЦА, кметство ……….., секция № 386
адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
АЛЕКСАНДРА ЯНЧЕВА КИРЯКОВА
АЛЕКСАНДЪР КРАСИМИРОВ РАДУШЕВ
БОРЯНА ИВАНОВА ПЕТКОВА
ВЕСЕЛИНА ЖИВКОВА РАДУШЕВА
ВЕСЕЛИНКА ИВАНОВА КОЛЕВА
ГАНКА АНГЕЛОВА ИВАНОВА
ГЕОРГИ ЖИВКОВ КРЪСТЕВ
ДЕНИСЛАВА ЯВОРОВА ВЕЛЕВА
ДОБРОМИРА ГЕОРГИЕВА КАЛЧЕВА
ЖИВКО КРЪСТЕВ КАЛЧЕВ
ЗДРАВКО ПЕТРОВ ХАЛАЧЕВ
КРАСИМИР ЙОРДАНОВ КАМБУРОВ
КРАСИНКА ПЕТРОВА СТОЯНОВА
КРЕМЕНА ЗЛАТКОВА КИРГИАФИНИ
МИНКА СТОЯНОВА ТИХАНОВА
САВИНА ДИМИТРОВА САВОВА
СИМОНКО МИРЧЕВ СИМЕОНОВ
СТОЯН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ

 

Със Заповед №481 / 20.10.2023г. на Заместник кмета на община Варна е разрешено :

Изработване на Подробен устройствен план (ПУП)-План за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ № 30497.502.187, кв.11 по плана на СО „Орехчето“, при съобразяване с план за улична регулация (ПУР)  на СО „Орехчето“, з-ще на с. Звездица, община Варна, одобрен с Решение №200-7 от Протокол №26/13-14.12.2013г. на ОС – Варна.

Заповедта е изложена на табло във фоайето на км.Звездица. Настоящото обявление представлява разгласяване по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

       Със Заповед №416/12.10.2023г. е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ VI-934 “за жил.стр.“, кв.74, (ПИ 30497.504.934), по плана на с.о. „Под село“, землище Звездица, Община Варна.

      Настоящата заповед подлежи на обжалване, като индивидуален административен акт по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава Х, раздел І от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) в 14-дневен срок от получаването на съобщението за нея пред Административен съд – Варна чрез община Варна с жалба в два еднообразни екземпляра.