На основание чл.129, ал.2, от ЗУТ съобщаваме, че е издадена:

Заповед № Г-022/05.04.2024г. на Кмет на община Варна

за одобряването на:

Подробен устройствен план (ПУП)- План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ XIII-848 и УПИ XXI-848 (ПИ 30497.505.848). Кв. 57 по плана на СО Под село, землище с. Звездица,  Община Варна

Заповедта подлежи на обжалване, като индивидуален административен акт по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава Х, раздел І от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), в 14-дневен срок от получаването на съобщението за нея пред Административен съд – Варна чрез община Варна с жалба в два еднообразни екземпляра.

На основание чл.129, ал.2, от ЗУТ съобщаваме, че е издадена:

 Заповед № Г-019/05.04.2024г. на Кмета на община Варна

за одобряването на:

Подробен устройствен план (ПУП)- план извадка – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ VI-46, VII-46, VIII-46, IX-46, X-46, XI-46 и XII-46 (ПИ 30497.13.46), кв. 98 и улична регулация от о.т.489 (същ.) до о.т.518 по ПП на ПРЗ за кв. 13, 24 и 98 по плана на с. Звездица, община Варна, обявен в ДВ бр.80 от 06.10.2017г. и приет с Протокол № 46/11.12.2017г., т.16 и Протокол №47/18.12.2017г., т.31 на ЕСУТ при Община Варна

Заповедта подлежи на обжалване, като индивидуален административен акт по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава Х, раздел І от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), в 14-дневен срок от получаването на съобщението за нея пред Административен съд – Варна, чрез Кметство Звездица, община Варна с жалба в два еднообразни екземпляра.

 

На основание чл.129, ал.2, от ЗУТ съобщаваме, че е издадена:

Заповед № Г-020/05.04.2024г. на Кмет на община Варна

за одобряването на:

Подробен устройствен план (ПУП)- План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ VІІ-5 „за жил.стр.“, VІІІ-6 „за жил.стр.“, кв. 72 по м-ст „Под село“, с. Звездица, Община Варна (ПИ 30497.17.5 и ПИ 30497.17.6) и улична регулация между о.т. 131 и о.т. 132 по ЗРП  на с. Звездица.

Заповедта подлежи на обжалване, като индивидуален административен акт по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава Х, раздел І от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), в 14-дневен срок от получаването на съобщението за нея пред Административен съд – Варна чрез община Варна с жалба в два еднообразни екземпляра.

На основание чл.129, ал.2, от ЗУТ съобщаваме, че е издадена:

Заповед № Г-023/05.04.2024г. на Кмета на община Варна

за одобряването на:

Подробен устройствен план (ПУП)- план извадка – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ ХVІІ-1 „за жил.стр.“, ХVІІІ-1 „за жил.стр.“, ХІХ-1 „за жил.стр.“, ХХ-1 „за жил.стр.“, ХХІ-1 „за жил.стр.“, ХХІІ-1 „за жил.стр.“, ХХІІІ-1 „за жил.стр.“ и ХХIХ „за отводняване“, кв. 2 и улична регулация от о.т. 266, до о.т. 269 по плана на с. Звездица, Община Варна

Заповедта подлежи на обжалване, като индивидуален административен акт по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава Х, раздел І от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), в 14-дневен срок от получаването на съобщението за нея пред Административен съд – Варна чрез кметство Звездица, община Варна с жалба в два еднообразни екземпляра.

         На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ и съгласуван в т. 28 по Протокол №39/11.10.2023г. на ЕСУТ, съобщаваме, че е изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на ПУП-ПРЗ за „Гробищен парк на с. Звездица в устройствена зона „Тгп“ по ОУП на община Варна за ПИ № 30497.17.52,53,54,58,59 по КК на з-ще с. Звездица, община Варна.
Планът е изложен в техническа служба – Кметство „Звездица“ – община Варна.  Планът може да изтеглите и от тук.
На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обявяването в „Държавен вестник”, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Варна чрез техническа служба – Кметство „Звездица“ – Община Варна. ДВ брой №8/26.01.2024г.

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е изработен Подробен устройствен план (ПУП)- План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ VІІ-5 „за жил.стр.“, VІІІ-6 „за жил.стр.“, кв. 72 по м-ст „Под село“, с. Звездица, Община Варна (ПИ 30497.17.5 и ПИ 30497.17.6) и улична регулация между о.т. 131 и о.т. 132 по ЗРП  на с. Звездица.

Съгласно чл.215, ал.4 от ЗУТ четиринадесет дневен срок от получаването на настоящото съобщение, заинтересованите страни имат възможност да прегледат изработеният ПУП – ПРЗ, който е на разположение в кметство Звездица (всеки понеделник и четвъртък от 8,30 до 12,30), като в случай на несъгласие, може в законоустановения срок да направите писмено възражение, предложение и допълнение чрез кметство Звездица до Кмет на Община Варна.

Със Заповед №491 / 26.10.2023г. на Заместник кмета на община Варна е наредено :

Допускам поправка на очевидна фактическа грешка в моя Заповед № 362/04.08.2023г., като допълвам както следва: на ред 3-ти и 4-ти /трети и четвърти/

вместо „….на основание чл. 133, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 133, ал. 2 от ЗУТ;

да се чете „….на основание чл.16, ал.1 , чл.12  и чл. 133, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 133, ал. 2 от ЗУТ;

Настоящата заповед е неразделна част от Заповед № 362/04.08.2023г. на Заместник Кмет на Община Варна.

На основание чл.145 от АПК заповедта подлежи на обжалване, като индивидуален административен акт по реда на глава Х, раздел І от АПК в 14-дневен срок от получаване на съобщението за нея, пред Административен съд-Варна чрез Община Варна с жалба в два еднообразни екземпляра.

От днес заповедта е изложена на табло във фоайето на км.Звездица.

Със Заповед №478 / 20.10.2023г. на Заместник кмета на община Варна е разрешено :

Изработване на Подробен устройствен план (ПУП)-План за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ № 30497.502.167, кв.11 по плана на СО „Орехчето“, при съобразяване с план за улична регулация (ПУР)  на СО „Орехчето“, з-ще на с. Звездица, община Варна, одобрен с Решение №200-7 от Протокол №26/13-14.12.2013г. на ОС – Варна.

От днес заповедта е изложена на табло във фоайето на км.Звездица. Настоящото обявление представлява разгласяване по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Със Заповед №475 / 20.10.2023г. на Заместник кмета на община Варна е разрешено :

Изработване на Подробен устройствен план (ПУП)-План за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ № 30497.502.106, кв.7 по плана на СО „Орехчето“, при съобразяване с план за улична регулация (ПУР)  на СО „Орехчето“, з-ще на с. Звездица, община Варна, одобрен с Решение №200-7 от Протокол №26/13-14.12.2013г. на ОС – Варна.

От днес заповедта е изложена на табло във фоайето на км.Звездица. Настоящото обявление представлява разгласяване по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.