Със ЗАПОВЕД № РД 23-04-213  от 29.09.2023г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”-Варна, е определено разпределението на масивите за ползване в землището на с.Звездица, ЕКАТТЕ 30497, общ.Варна, област Варна, съгласно сключеното споразумение за ползване за стопанската 2023/2024 година.

           Със заповедта и приложенията към неяможе да се запознаете ТУК.  А с картата на земите ТУК

         Заповедта може да се обжалва пред Министъра на земеделието и храните по реда на чл.81 и следващите от  Административно процесуалния кодекс /АПК/ или пред Административен съд – Варна по реда на чл.145 и следващите от АПК.  Жалбата се подава в 14-дневен срок от съобщаването чрез Областна дирекция „Земеделие” – Варна до Министъра на земеделието и храните, съответно до Районен  съд – Варна. Обжалването на заповедта не спира изпълнението й.

Със Заповед №441 / 21.09.2023г. на Заместник кмета на община Варна е разрешено :

Изработване на Подробен устройствен план (ПУП)-План за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ № 30497.504.2010, кв.74 по плана на СО „Под село“, при съобразяване с план за улична регулация (ПУР) на С.О. „Звездица“, Община Варна, одобрен с Решение № 797-5г. по Протокол №14/19.12.2012г.  на Общински съвет – Варна.

Заповедта е изложена на табло във фоаайето на км.Звездица. Настоящото обявление представлява разгласяване по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

 

           ПОКАНА

          Община Варна, в качеството си на водещ партньор и бенефициент, и община Аврен, в качеството си на партньор по проект BG06RDNP001-19.610-0104 „Разработване на интегрирана Стратегия за Водено от общностите местно развитие на местна инициативна група Аврен-Варна“, канят представители на всички заинтересовани страни от община Аврен и от следните населени места от община Варна: с. Звездица, с. Казашко, с. Константиново и с. Тополи, на събития, свързани с подготовката на СВОМР за програмен период 2023-2027 г., съгласно следния график:

ГРАФИК НА СЪБИТИЯТА                                                                                                                                                                                                                                        по проект BG06RDNP001-19.610-0104                                                                                                                                                                                                        „Разработване на интегрирана Стратегия за Водено от общностите местно развитие на            местна инициативна група Аврен-Варна“
Вид събитие Брой участници Дата и час на провеждане Място на провеждане
Дейност 0: Учредяване на СНЦ „МИГ Аврен-Варна“
Дейност 1. Популяризиране на процеса на разработване на стратегия за ВОМР
19 Работна среща за информиране на местното население и заинтересованите страни относно  процеса на разработване на Стратегията 10 06.10.2023
10:00
с. Звездица
община Варна кметство
1 Информационна среща/семинар за информиране на местното население и заинтересованите страни относно  процеса на разработване на Стратегията 20 10.10.2023
09:00
с. Звездица
община Варна кметство
Дейност 2: Обучение на местни лидери и заинтересовани страни
2 Обучение на местни лидери и заинтересовани страни относно  подхода ВОМР, начина на работа, предимства от създаването и прилагането на Стратегия за ВОМР, начин на функциониране на МИГ 20 03.10.2023
09:00
с. Звездица
община Варна кметство
Дейност 4: Подготовка на стратегия за ВОМР, включително консултиране на местната общност във връзка с подготовката на стратегията
5 Информационна конференция за обществено обсъждане и съгласуване с местната общност на Стратегията за ВОМР                    50 12.10.2023
09:00
с. Звездица
община Варна кметство

 

         Дейностите се изпълняват от Община Варна в изпълнение на административен договор № РД50-140 от 20.04.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект BG06RDNP001-19.610-0104 „Разработване на интегрирана Стратегия за Водено от общностите местно развитие на местна инициативна група Аврен-Варна“ по процедура № BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

           Моля всеки който има интерес към събитията, да изтегли и попълни следната анкета от ТУК. Попълнените екземпляри, могат да се предадат на служители в км.Звездица или да се носят но гореописаните събития – срещи.

Със Заповед №310/03.08.2023г. на Зам.кмета на община Варна е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) – план извадка – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ XXIX-71 „за жил.стр.“, кв. 23 (ПИ 30497.13.71), кв.23 и и улична регулация от о.т.498 през о.т.500 до о.т. 505 и улична регулация от о.т.498(същ.) през о.т.506 до о.т. 504 по ПП на ПУП – ПРЗ за кв. 23, 24, м. „Корията“, с. Звездица, Община Варна, приет с решение т по т. 31 от Протокол №47/19.12.2017г. на ЕСУТ и с последна актуализация по т.34 от протокол №1/05.01.2022г. на ЕСУТ при Община Варна.

Със Заповед №362/04.08.2023г. на Заместник кмета на община Варна е разрешено :

Изработване на Подробен устройствен план (ПУП)- план извадка – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ ХVІІ-1 „за жил.стр.“, ХVІІІ-1 „за жил.стр.“, ХІХ-1 „за жил.стр.“, ХХ-1 „за жил.стр.“, ХХІ-1 „за жил.стр.“, ХХІІ-1 „за жил.стр.“, ХХІІІ-1 „за жил.стр.“ и ХХIХ „за отводняване“, кв. 2 и улична регулация от о.т. 266, до о.т. 269 по плана на с. Звездица, Община Варна (ПИ 30497.14.1) по ПП на ПУП-ПРЗ за УПИ XI-52 „за жил.стр.”, УПИ XII-53 „ за търг. и обсл. дейности“, УПИ XIII-54 „за жил.стр.”, УПИ XIV-55 „за жил.стр.”, УПИ XV-56 „за жил.стр.”, УПИ XVI-56 „за жил.стр.”, УПИ XVII-1 „за жил.стр.”, УПИ XVIII-1 „за жил.стр.”, УПИ XIX-1 „за жил.стр.”, УПИ XX-1 „за жил.стр.”,  УПИ XXI-1 „за жил.стр.”, УПИ XXII-1 „за жил.стр.”, УПИ XXIII-1 „за жил.стр.”, УПИ XXIV-18 „за жил.стр.”, УПИ XXV-„за трафопост”, УПИ XXVI – 17 „за жил.стр.”, УПИ XXVII-16 „за жил.стр.”, УПИ XXVIII „за помпена станция“, УПИ ХXIX „за отводняване и ул. регулация“ в кв.2 по плана с. Звездица, м-ст „Юртлука“, общ. Варна (ПИ 30497.14.1, 30497.14.16, 30497.14.14, 30497.14.18, 30497.14.51 (за улица), 30497.14.52, 30497.14.53, 30497.14.54, 30497.14.55, 30497.14.56, 30497.14.57 (за улица), 30497.14.81 9за улица)/ и ул. регулация от същ.о.т.7 през о.т.259 до от.т.264; от същ.о.т.10 през о.т.265 до о.т.279 по ПР на с. Звездица, общ Варна.

Със Заповед №291/30.06.2023г. на Зам.кмета на община Варна е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ III-213 „за жил. стр.“ , кв. 2, по плана на С.О. „Орехчето“, с. Звездица, Община Варна

Заповедта подлежи на обжалване, като индивидуален административен акт по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава Х, раздел І от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) в 14-дневен срок от получаването на съобщението за нея пред Административен съд – Варна чрез община Варна с жалба в два еднообразни екземпляра.

Със Заповед №290/30.06.2023г. на Зам.кмета на община Варна е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ XIX-875 „за жил. стр.“, кв. 56,  по плана С.О. „Под село“, з-ще с. Звездица, Община Варна

Заповедта подлежи на обжалване, като индивидуален административен акт по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава Х, раздел І от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) в 14-дневен срок от получаването на съобщението за нея пред Административен съд – Варна чрез община Варна с жалба в два еднообразни екземпляра.

Със Заповед №262/03.07.2023г. на Заместник кмет на община Варна е разрешено :

Изработване на Подробен устройствен план (ПУП)- план извадка – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ VI-46, VII-46, VIII-46, IX-46, X-46, XI-46 и XII-46 (ПИ 30497.13.46), кв. 98 по ПП на ПРЗ за кв. 13, 24 и 98 по плана на с. Звездица, община Варна, обявен в ДВ бр.80 от 06.10.2017г. и приет с Протокол № 46/11.12.2017г., т.16 и Протокол №47/18.12.2017г., т.31 на ЕСУТ при Община Варна.

Настоящото съобщение е на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Със Заповед №263/03.07.2023г. на Заместник кмета на община Варна е разрешено :

Изработване на Подробен устройствен план (ПУП)-План за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ №  30497.504.934, кв. 74,  по плана С.О. „Под село“, з-ще с. Звездица, Община Варна, одобрен с Решение №797-5 по Протокол №14/ 19.12.2012г. на Общински съвет Варна.

Настоящото съобщение е на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на оспорване.

НА ВНИМАНИЕТО НА:

 Живущите и собствениците на имоти в с.Звездица, общ.Варна

 ОТНОСНО:

Предложение за промяна в именуване на обекти от общинско значение –  УЛИЦИ

На основание чл.2, чл.3 и чл.6 от Наредба за “Именуване и преименуване на обекти с общинско значение на територията на община Варна“  в Кметство Звездица е постъпила молба с рег.№РД23011366ЗВЦ/01.06.2023г. от собственици на имоти в с.Звездица, общ.Варна с предложение за  именуване на новообразувани улици, както следва:

  • от о.т.364, през о.т.510, до о.т.508 и през о.т. 509 до о.т.518 с името „ЛИРА“
  • от о.т.487, през о.т.488, 489 и 516 до о.т.517 с името „ПЛЕЯДИ“

За повече информация тук или в сградата на Кметство Звездица.