Със Заповед №479 / 20.10.2023г. на Заместник кмета на община Варна е разрешено :

Изработване на Подробен устройствен план (ПУП)-План за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ № 30497.502.191, кв.11 по плана на СО „Орехчето“, при съобразяване с план за улична регулация (ПУР)  на СО „Орехчето“, з-ще на с. Звездица, община Варна, одобрен с Решение №200-7 от Протокол №26/13-14.12.2013г. на ОС – Варна.

От днес заповедта е изложена на табло във фоайето на км.Звездица. Настоящото обявление представлява разгласяване по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Със Заповед №480 / 20.10.2023г. на Заместник кмета на община Варна е разрешено :

Изработване на Подробен устройствен план (ПУП)-План за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ № 30497.502.175, кв.11 по плана на СО „Орехчето“, при съобразяване с план за улична регулация (ПУР)  на СО „Орехчето“, з-ще на с. Звездица, община Варна, одобрен с Решение №200-7 от Протокол №26/13-14.12.2013г. на ОС – Варна.

От днес заповедта е изложена на табло във фоайето на км.Звездица. Настоящото обявление представлява разгласяване по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Със Заповед №477 / 20.10.2023г. на Заместник кмета на община Варна е разрешено :

Изработване на Подробен устройствен план (ПУП)-План за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ № 30497.37.19, кв.12 по плана на СО „Орехчето“, при съобразяване с план за улична регулация (ПУР)  на СО „Орехчето“, з-ще на с. Звездица, община Варна, одобрен с Решение №200-7 от Протокол №26/13-14.12.2013г. на ОС – Варна.

От днес заповедта е изложена на табло във фоайето на км.Звездица. Настоящото обявление представлява разгласяване по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

Със Заповед №476 / 20.10.2023г. на Заместник кмета на община Варна е разрешено :

Изработване на Подробен устройствен план (ПУП)-План за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ № 30497.506.789, кв.28 по плана на СО „Под село“, при съобразяване с план за улична регулация (ПУР)  на СО „Под село“, з-ще на с. Звездица, община Варна, одобрен с Решение № 797-5г. по Протокол №14/19.12.2012г.  на Общински съвет – Варна.

От днес заповедта е изложена на табло във фоайето на км.Звездица. Настоящото обявление представлява разгласяване по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 5 ноември 2023 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ВАРНА, община ВАРНА
населено място С.ЗВЕЗДИЦА, кметство ……….., секция № 386
адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
АЛЕКСАНДРА ЯНЧЕВА КИРЯКОВА
АЛЕКСАНДЪР КРАСИМИРОВ РАДУШЕВ
БОРЯНА ИВАНОВА ПЕТКОВА
ВЕСЕЛИНА ЖИВКОВА РАДУШЕВА
ВЕСЕЛИНКА ИВАНОВА КОЛЕВА
ГАНКА АНГЕЛОВА ИВАНОВА
ГЕОРГИ ЖИВКОВ КРЪСТЕВ
ДЕНИСЛАВА ЯВОРОВА ВЕЛЕВА
ДОБРОМИРА ГЕОРГИЕВА КАЛЧЕВА
ЖИВКО КРЪСТЕВ КАЛЧЕВ
ЗДРАВКО ПЕТРОВ ХАЛАЧЕВ
КРАСИМИР ЙОРДАНОВ КАМБУРОВ
КРАСИНКА ПЕТРОВА СТОЯНОВА
КРЕМЕНА ЗЛАТКОВА КИРГИАФИНИ
МИНКА СТОЯНОВА ТИХАНОВА
САВИНА ДИМИТРОВА САВОВА
СИМОНКО МИРЧЕВ СИМЕОНОВ
СТОЯН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ

 

Със Заповед №481 / 20.10.2023г. на Заместник кмета на община Варна е разрешено :

Изработване на Подробен устройствен план (ПУП)-План за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ № 30497.502.187, кв.11 по плана на СО „Орехчето“, при съобразяване с план за улична регулация (ПУР)  на СО „Орехчето“, з-ще на с. Звездица, община Варна, одобрен с Решение №200-7 от Протокол №26/13-14.12.2013г. на ОС – Варна.

Заповедта е изложена на табло във фоайето на км.Звездица. Настоящото обявление представлява разгласяване по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

       Със Заповед №416/12.10.2023г. е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ VI-934 “за жил.стр.“, кв.74, (ПИ 30497.504.934), по плана на с.о. „Под село“, землище Звездица, Община Варна.

      Настоящата заповед подлежи на обжалване, като индивидуален административен акт по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава Х, раздел І от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) в 14-дневен срок от получаването на съобщението за нея пред Административен съд – Варна чрез община Варна с жалба в два еднообразни екземпляра.

Със ЗАПОВЕД № РД 23-04-213  от 29.09.2023г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”-Варна, е определено разпределението на масивите за ползване в землището на с.Звездица, ЕКАТТЕ 30497, общ.Варна, област Варна, съгласно сключеното споразумение за ползване за стопанската 2023/2024 година.

           Със заповедта и приложенията към неяможе да се запознаете ТУК.  А с картата на земите ТУК

         Заповедта може да се обжалва пред Министъра на земеделието и храните по реда на чл.81 и следващите от  Административно процесуалния кодекс /АПК/ или пред Административен съд – Варна по реда на чл.145 и следващите от АПК.  Жалбата се подава в 14-дневен срок от съобщаването чрез Областна дирекция „Земеделие” – Варна до Министъра на земеделието и храните, съответно до Районен  съд – Варна. Обжалването на заповедта не спира изпълнението й.

Със Заповед №441 / 21.09.2023г. на Заместник кмета на община Варна е разрешено :

Изработване на Подробен устройствен план (ПУП)-План за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ № 30497.504.2010, кв.74 по плана на СО „Под село“, при съобразяване с план за улична регулация (ПУР) на С.О. „Звездица“, Община Варна, одобрен с Решение № 797-5г. по Протокол №14/19.12.2012г.  на Общински съвет – Варна.

Заповедта е изложена на табло във фоаайето на км.Звездица. Настоящото обявление представлява разгласяване по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

 

           ПОКАНА

          Община Варна, в качеството си на водещ партньор и бенефициент, и община Аврен, в качеството си на партньор по проект BG06RDNP001-19.610-0104 „Разработване на интегрирана Стратегия за Водено от общностите местно развитие на местна инициативна група Аврен-Варна“, канят представители на всички заинтересовани страни от община Аврен и от следните населени места от община Варна: с. Звездица, с. Казашко, с. Константиново и с. Тополи, на събития, свързани с подготовката на СВОМР за програмен период 2023-2027 г., съгласно следния график:

ГРАФИК НА СЪБИТИЯТА                                                                                                                                                                                                                                        по проект BG06RDNP001-19.610-0104                                                                                                                                                                                                        „Разработване на интегрирана Стратегия за Водено от общностите местно развитие на            местна инициативна група Аврен-Варна“
Вид събитие Брой участници Дата и час на провеждане Място на провеждане
Дейност 0: Учредяване на СНЦ „МИГ Аврен-Варна“
Дейност 1. Популяризиране на процеса на разработване на стратегия за ВОМР
19 Работна среща за информиране на местното население и заинтересованите страни относно  процеса на разработване на Стратегията 10 06.10.2023
10:00
с. Звездица
община Варна кметство
1 Информационна среща/семинар за информиране на местното население и заинтересованите страни относно  процеса на разработване на Стратегията 20 10.10.2023
09:00
с. Звездица
община Варна кметство
Дейност 2: Обучение на местни лидери и заинтересовани страни
2 Обучение на местни лидери и заинтересовани страни относно  подхода ВОМР, начина на работа, предимства от създаването и прилагането на Стратегия за ВОМР, начин на функциониране на МИГ 20 03.10.2023
09:00
с. Звездица
община Варна кметство
Дейност 4: Подготовка на стратегия за ВОМР, включително консултиране на местната общност във връзка с подготовката на стратегията
5 Информационна конференция за обществено обсъждане и съгласуване с местната общност на Стратегията за ВОМР                    50 12.10.2023
09:00
с. Звездица
община Варна кметство

 

         Дейностите се изпълняват от Община Варна в изпълнение на административен договор № РД50-140 от 20.04.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект BG06RDNP001-19.610-0104 „Разработване на интегрирана Стратегия за Водено от общностите местно развитие на местна инициативна група Аврен-Варна“ по процедура № BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

           Моля всеки който има интерес към събитията, да изтегли и попълни следната анкета от ТУК. Попълнените екземпляри, могат да се предадат на служители в км.Звездица или да се носят но гореописаните събития – срещи.