Със Заповед №225/31.05.2023г. на Зам.кмета на община Варна е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) на план за регулация и застрояване (ПРЗ) за урегулирани поземлени имоти на УПИ IV-898 „за жил.стр.“, кв.56, (ПИ 30497.505.898), по плана на с.о. „Под село“, с. Звездица, Община Варна

Заповедта подлежи на обжалване, като индивидуален административен акт по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава Х, раздел І от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) в 14-дневен срок от получаването на съобщението за нея пред Административен съд – Варна чрез община Варна с жалба в два еднообразни екземпляра.

Със Заповед №226/31.05.2023г. на Зам.кмета на община Варна е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) на план за регулация и застрояване (ПРЗ) за урегулиран поземлен имот УПИ XII-790 за „жил. стр.“ и УПИ XIII-791 за „жил. стр.“, кв.63 и улична регулация от о.т.675 до о.т.676 по плана на СО „Под село“, с. Звездица, общ. Варна

Заповедта подлежи на обжалване, като индивидуален административен акт по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава Х, раздел І от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) в 14-дневен срок от получаването на съобщението за нея пред Административен съд – Варна чрез община Варна с жалба в два еднообразни екземпляра.

Със Заповед №227/31.05.2023г. на Зам.кмета на община Варна е одобрен Подробен устройствен план (ПУП)  План за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПУП – ПРЗ на УПИ ХХV-71 „за жил.строит.“ (30497.14.71),  ХХVI-73 „за жил.строит.“ (30497.14.73),  ХХVІI-77 „за инж. инфр. и тр.пост“ (30497.14.77), УПИ ХХVІІI-90 „за жил.строит.“, УПИ XХIX-90 „за жил.строит.“ (30497.14.90), УПИ ХХХ-74 „за жил.строит.“ (30497.14.74)-кв. 3а и улична регулация от о.т. 287 през о.т.285, през о.т. 296 до о.т 294 и о.т. 295, с. Звездица, Община Варна.

Заповедта подлежи на обжалване, като индивидуален административен акт по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава Х, раздел І от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) в 14-дневен срок от получаването на съобщението за нея пред Административен съд – Варна чрез община Варна с жалба в два еднообразни екземпляра.

Със Заповед №192/10.04.2023г. на Главния архитект на община Варна е разрешено :

Изработване на Подробен устройствен план (ПУП)-План за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ № 30497.502.220, по плана на СО „Орехчето“, с. Звездица, община Варна, одобрен с Решение № 200-7(4)/ 01.02.2012г. на Общински съвет – Варна.

Настоящото съобщение е на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на оспорване.

На основание чл.129, ал.2, от ЗУТ, съобщаваме, че е издадена Заповед №Г-184/24.03.2023г. на Главния архитект на община Варна за одобряването на Подробен устройствен план (ПУП) на план за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ XXX-856„за жил.стр.“ и УПИ XXXI-855„за жил.стр.“  (ПИ 30497.501.856 и ПИ 30497.501.855) кв.23, по плана на с. Звездица, общ. Варна.

Заповедта подлежи на обжалване, като индивидуален административен акт по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава Х, раздел І от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), в 14-дневен срок от получаването на съобщението за нея пред Административен съд – Варна чрез община Варна с жалба в два еднообразни екземпляра.

 

Със Заповед №108/20.02.2023г. на Главния архитект на община Варна е разрешено :

„Изработване на Подробен устройствен план (ПУП)-План за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ №  30497.505.875, кв. 56,  по плана С.О. „Под село“, з-ще с. Звездица, Община Варна, одобрен с Решение №797-5 по Протокол №14/ 19.12.2012г. на Общински съвет Варна.“

Настоящото съобщение е на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на обжалване.

В РИОСВ – Варна е постъпило уведомление за реализацията на Инвестиционно предложение “ Изграждане на 6 броя жилищни сгради в ПИ 30497.17.84, с площ 3530 кв.м., с.Звездица, общ.Варна, област. Варна“.

Настоящото съобщение е по искане от РИОСВ – Варна, на основнаие на чл.4, ал.2 от „Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда“ обн.ДВ бр.25/2003г.

С Протокол № 42/29.11.2022 г. т. 12. на ЕСУТ при Община Варна, е приет (ПП на ПУП – ПРЗ) Предварителен проект на Подробен устройствен план за

ПУП – ПРЗ за част от кв. 2 – за УПИ ХІ-52, ХІІ-53-за общ.-обсл.дейн., ХІІІ-54, ХІV-55, ХV-56, ХVІ-56, ХVІІ-1, ХVІІІ-1, ХІХ-1, ХХ-1, ХХІ-1, ХХІІ-1, ХХІІІ-1, ХХІV-18, ХХV-за трп., ХХVІ-17, ХХVІІ-16, ХХVІІІ-за помп.ст., XXIX-за отводняване и Улична регулация от о.т. 7- същ. до о.т. 259, 260, 261 и от о.т. 260 до о.т. 262, 263; и от о.т. 10-същ. до о.т. 264, 265; и от о.т. 264 през о.т. 9-същ. до о.т. 266, 267, 268; и от о.т. 267 до о.т. 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279 – с.Звездица – Общ. Варна.
Проектът обхваща имоти: ПИ 30497.14.1, ПИ 30497.14.16, ПИ 30497.14.17, ПИ 30497.14.18, ПИ 30497.14.51(ул.), ПИ 30497.14.52, ПИ 30497.14.53, ПИ 30497.14.54, ПИ 30497.14.55, ПИ 30497.14.56, ПИ 30497.14.57(ул.), ПИ 30497.14.81(ул.) по КККР на с. Звездица – Община Варна

 

Със Заповед №120/20.01.2023г. на Главен архитект на община Варна е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) на план за регулация и застрояване (ПРЗ) за урегулиран поземлен имоти на УПИ XXVII-189 за „жил.строит.“, кв.11, по плана на с.о.“Орехчето“, с. Звездица, общ. Варна.

За заинтересованите страни, заповедта подлежи на обжалване, като индивидуален административен акт по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава Х, раздел І от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) в 14-дневен срок от получаването на съобщението за нея пред Административен съд – Варна, чрез кметство Звездица, община Варна с жалба в два еднообразни екземпляра.

Със Заповед №119/20.01.2023г. на Главен архитект на община Варна е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) на план за регулация и застрояване (ПРЗ) за урегулирани поземлен имот УПИ V-935 за „жил.строит.“,  кв.74, по плана на с.о“Под село“, с. Звездица, общ. Варна.

За заинтересованите страни, заповедта подлежи на обжалване, като индивидуален административен акт по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава Х, раздел І от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) в 14-дневен срок от получаването на съобщението за нея пред Административен съд – Варна, чрез кметство Звездица, община Варна с жалба в два еднообразни екземпляра.