Със Заповед № П-030/ 23.04.2024г. на Кмета на община Варна е разрешено :

Изработване на Подробен устройствен план (ПУП)-План за регулация и застрояване (ПРЗ) за 304597.505.841 и ПИ 30497.505.842, кв.58 по плана на СО Под село, землище с. Звездица, Община Варна.

От днес заповедта е изложена на табло във фоайето на км.Звездица. Настоящото обявление представлява разгласяване по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.