В РИОСВ – Варна е подадено искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за изработване проект на Продробен устройствен план – План за регулация и застрояване в обхват – ПИ с ид.№30497.15.81 идентичен с УПИ IV-11, землище с. Звездица, общ. Варна, цел разделяне на шест имота във връзка  с което РИОСВ – Варна съобщава за обяваване на Искане както следва: натисни тук за повече информация