Със Заповед №118/20.01.2023г. на Главен архитект на община Варна е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) на план за регулация и застрояване (ПРЗ) за урегулирани поземлени имоти УПИ XXXV-96  за „жил.строит.“ и УПИ XXXVI-96 за „жил.строит.“,  кв.98, по плана на с. Звездица, общ. Варна, представляващ изменение на ПУП, одобрен със Заповед N: Г-213/13.05.2016г. на зам.кмет на Община Варна

За заинтересованите страни, заповедта подлежи на обжалване, като индивидуален административен акт по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава Х, раздел І от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) в 14-дневен срок от получаването на съобщението за нея пред Административен съд – Варна, чрез кметство Звездица, община Варна с жалба в два еднообразни екземпляра.