Със Заповед №226/31.05.2023г. на Зам.кмета на община Варна е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) на план за регулация и застрояване (ПРЗ) за урегулиран поземлен имот УПИ XII-790 за „жил. стр.“ и УПИ XIII-791 за „жил. стр.“, кв.63 и улична регулация от о.т.675 до о.т.676 по плана на СО „Под село“, с. Звездица, общ. Варна

Заповедта подлежи на обжалване, като индивидуален административен акт по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава Х, раздел І от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) в 14-дневен срок от получаването на съобщението за нея пред Административен съд – Варна чрез община Варна с жалба в два еднообразни екземпляра.