Със Заповед №310/03.08.2023г. на Зам.кмета на община Варна е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) – план извадка – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ XXIX-71 „за жил.стр.“, кв. 23 (ПИ 30497.13.71), кв.23 и и улична регулация от о.т.498 през о.т.500 до о.т. 505 и улична регулация от о.т.498(същ.) през о.т.506 до о.т. 504 по ПП на ПУП – ПРЗ за кв. 23, 24, м. „Корията“, с. Звездица, Община Варна, приет с решение т по т. 31 от Протокол №47/19.12.2017г. на ЕСУТ и с последна актуализация по т.34 от протокол №1/05.01.2022г. на ЕСУТ при Община Варна.