Със Заповед №491 / 26.10.2023г. на Заместник кмета на община Варна е наредено :

Допускам поправка на очевидна фактическа грешка в моя Заповед № 362/04.08.2023г., като допълвам както следва: на ред 3-ти и 4-ти /трети и четвърти/

вместо „….на основание чл. 133, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 133, ал. 2 от ЗУТ;

да се чете „….на основание чл.16, ал.1 , чл.12  и чл. 133, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 133, ал. 2 от ЗУТ;

Настоящата заповед е неразделна част от Заповед № 362/04.08.2023г. на Заместник Кмет на Община Варна.

На основание чл.145 от АПК заповедта подлежи на обжалване, като индивидуален административен акт по реда на глава Х, раздел І от АПК в 14-дневен срок от получаване на съобщението за нея, пред Административен съд-Варна чрез Община Варна с жалба в два еднообразни екземпляра.

От днес заповедта е изложена на табло във фоайето на км.Звездица.