БЛАНКА ОБРАЗЕЦ

>> Изтегли

–––––––––––––––––––––––––

 

ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА

УСЛУГА №39134

Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях 

Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт: Закон за устройство на територията (ЗУТ) и Административнопроцесуален кодекс (АПК)

Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. В случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът:
Заявлението се подава лично от заинтересувания или от упълномощено от него лице, с нотариално заверено пълномощно, до Кмета на км.Звездица, при Община Варна. Към заявлението се прилагат следните документи:

  1. Документ за собственост или учредено право на строеж, документ за право на строеж в чужд имот по силата на специален закон
  2. Специални разрешителни, изискуеми по специални закони
  3. Съдебно удостоверение /при необходимост/
  4. Копие на нотариално заверено пълномощно (когато заявлението не се подава лично от заинтересованото лице)

* Задължително се представя оригинал на пълномощно за сверяване от служителя, приемащ заявлението.

Образци на формуляри, които са свързани с предоставянето на административна услуга/издаването на индивидуалния административен акт, включително създадените с нормативен акт или утвърдени с административен акт:заявление по образец

 

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: няма законово регламентиран срок

Такси или цени на услугата, включително при предоставяне по електронен път, основание за тяхното определяне и начини на плащане:
съгласно НОАМТЦУТОВ Приложение №1

  • обикновена услуга – 7 дни  – 3,00 лв./стр.
  • бърза услуга – 5 дни  – 6,00 лв./стр.
  • експресна услуга – 3 дни – 9,00 лв./стр.

 

Начини на получаване на резултата от услугата:

  • На място в Центъра за административно обслужване
  • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
  • По електронен път на e-mail